Koninklijk besluit van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren

Datum publicatie: 
2012-06-21
Datum afkondiging: 
2012-06-04
Inwerkingtreding: 

Het KB is van toepassing vanaf 1 juli 2012.

Dit KB over de thermische omgevingsfactoren vervangt enkele bepalingen over het arbeidsklimaat in het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB), namelijk artikels 64 tot 68 (temperatuur) en het artikel 148decies 2.4. (strijd tegen de overmatige warmte, koude en vochtigheid).
Dit KB vormt het nieuwe hoofdstuk II "Thermische omgevingsfactoren" van Titel IV "Omgevingsfactoren en fysische agentia" in de Codex.
De nieuwe wetgeving legt meer de nadruk op de risicoanalyse van de verschillende factoren die een rol spelen in de thermische omgeving. De preventiemaatregelen moeten inspelen op deze factoren en de combinatie ervan. Hierbij moet aandacht gaan naar het comfort van de werknemers.
Er zijn ook nieuwe actiewaarden, zowel voor koude als voor warmte. Voor warmte zijn dit waarden volgens de WBGT-index (wet bulb globe temperature), die rekening houdt met de luchtvochtigheid. Als die actiewaarden kunnen worden overschreden, dan moet de werkgever een programma van technische en organisatorische maatregelen opstellen.
Voor specifieke situaties zijn speciale maatregelen bepaald, zoals voor werken in koelruimten, aan ovens of interventies in overmatige warmte.
Het KB voorziet ook het gezondheidstoezicht voor werknemers die blootgesteld zijn aan koude (temperatuur lager dan 8°C) of warmte (wanneer de waarde van de WBGT index overschreden is) en voor werknemers die behoren tot bijzonder gevoelige risicogroepen.
Het KB is van toepassing vanaf 1 juli 2012.

Geografische dekking: