Nieuw KB arbeidsplaatsen

  • 01/10/2012

In het Belgisch Staatsblad van 5 november 2012 werd het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden, gepubliceerd.

Dit KB richt zich voornamelijk op werkplekken in gebouwen, maar ook werkplekken in open lucht komen aan bod. Het KB schaft een heleboel ARAB artikels af en heft het KB van 27 april 2004 over werk- en rustzitplaatsen op. Het KB geeft een opsomming van gedetailleerde maatregelen over een hele reeks items zoals de vrije oppervlakte per werknemer, het aantal m³ verse lucht per uur, de minimale verlichting, aantal kleedkamers, toiletten en douches, … Let ook op het verplichte karakter van de schoonmaak van de werkplekken (art. 11) en de dagelijkse schoonmaak van de lokalen van sociale voorzieningen zoals sanitair en refter (art. 44). In bijlage 1 worden minimumvoorschriften opgenomen waaraan de sociale voorzieningen en de lokalen waarin ze zich bevinden dienen te beantwoorden.