Wetswijziging: EHBO

  • 14/04/2014

Koninklijk besluit van 9 maart 2014 tot wijziging van een aantal bepalingen inzake interne diensten en eerste hulp met betrekking tot lichte ongevallen en bijscholing van hulpverleners.

BS 10/04/2014
Pagina 30715

Artikel 7 van het koninklijk besluit van 15 december 2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden, wordt licht gewijzigd. In paragraaf 3 over het register dat de werkgever dient bij te houden, voor interventies in het kader van eerste hulp, wordt het aantal bij te houden gegevens uitgebreid. Voortaan dient de werkgever volgende elementen te vermelden in dit register:

  1. de naam van de werkgever;
  2. de naam van het slachtoffer;
  3. de plaats, de datum, het uur, de beschrijving en de omstandigheden van het ongeval of het onwel worden;
  4. de aard, de datum en het uur van de interventie;
  5. de identiteit van eventuele getuigen.

In artikel 10 van het KB eerste hulp gaat het over de plicht tot jaarlijkse bijscholing en de eventuele afwijking hierop. Dit wordt nu iets strikter afgelijnd. Voorheen kon men bij wijze van spreken om de 10 jaar een bijscholing laten volgen op voorwaarde dat er een risicoanalyse werd uitgevoerd en na voorafgaand advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en van het comité. Voortaan kan men slechts afwijken van de jaarlijkse bijscholing tot één om de twee jaar. En dit onder de strengere voorwaarden dat de werkgever aantoont, op basis van een voorafgaandelijke risicoanalyse die ter beschikking wordt gehouden van de sociaal inspecteur van de algemene directie TWW, en na voorafgaand advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en van het comité, dat een bijscholing georganiseerd om de twee jaar geen afbreuk doet aan de kennis en vaardigheden waarover de werknemers die hij als hulpverlener heeft aangeduid in toepassing van dit KB moeten beschikken.

En dit artikel wordt aangevuld met een stok achter de deur om de aanwezigheid op de bijscholing te garanderen : wanneer een werknemer aangeduid als hulpverlener niet heeft kunnen deelnemen aan een voorziene bijscholingssessie, moet hij een andere bijscholingssessie volgen binnen de 12 maanden die volgen op de oorspronkelijk voorziene bijscholing. Indien hij tijdens deze periode niet heeft kunnen deelnemen aan een andere sessie, wordt deze werknemer niet langer geacht te beschikken over de kennis en vaardigheden bedoeld in artikel 9 en in bijlage van het KB.

In het KB van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk wordt er een wijziging aangebracht in bijlage III, deze omschrijft de inhoud van het Jaarverslag van de interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk.

Onder deel II, Inlichtingen betreffende de overkomen ongevallen op de plaats van het werk, onder punt 2 over het aantal ongevallen, wordt de onderverdeling volgens categorie van ernst uitgebreid.

Voorheen moesten enkel de dodelijke ongevallen, de ongevallen met blijvende en tijdelijke ongeschiktheid vermeld worden in het jaarverslag. Voortaan dienen ook de lichte ongevallen zoals bedoeld in artikel 1, 4° van het KB van 12 maart 2003 tot vaststelling van de wijze en van de termijn van aangifte van een arbeidsongeval, worden opgenomen. Hieronder verstaat men alle andere ongevallen die uitsluitend medische of andere kosten in het kader van de wetgeving inzake arbeidsongevallen heeft meegebracht.

Dit KB en deze wijzigingen treden in werking 10 dagen na publicatie, dus op 20 april 2014.