Wetswijziging: termijn van aangifte van een arbeidsongeval

  • 14/04/2014

Koninklijk besluit van 19 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 tot vaststelling van de wijze en van de termijn van aangifte van een arbeidsongeval.

BS 10/04/2014
Pagina 30718

Via de publicatie van de Wet van 21 december 2013 houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving (B.S. 27 januari 2014) werd de term 'licht ongeval' ingevoerd. Artikel 62 van de arbeidsongevallenwet werd immers aangevuld met "De Koning kan bijzondere regels vaststellen voor de definitie en de aangifte van lichte ongevallen en de voorwaarden bepalen waaronder de werkgevers kunnen worden vrijgesteld van de verplichting om lichte ongevallen aan te geven." Dit gebeurt nu met het KB van 19 maart 2014 dat een definitie invoert van licht ongeval. Artikel 1 van het KB van 12 maart 2003 tot vaststelling van de wijze en van de termijn van aangifte van een arbeidsongeval wordt aangevuld met de volgende bepaling onder 4° :

“4° het licht ongeval : het ongeval dat noch tot een loonverlies, noch tot een arbeidsongeschiktheid heeft geleid voor het slachtoffer, maar enkel zorgen heeft vereist waarvoor de tussenkomst van een geneesheer niet nodig was en die pas na het ongeval werden toegediend enkel op de plaats van uitvoering van de arbeidsovereenkomst.”.

ln artikel 2 van KB van 12 maart 2003 dat handelt over aangifte van ongevallen door de werkgever bij de verzekering, wordt aangegeven dat lichte ongevallen niet moeten worden gemeld aan de verzekering. De tekst luidt : “In afwijking van het eerste lid moet het licht ongeval, dat wordt geregistreerd in het dossier bedoeld in artikel 7, § 3, van het KB van 15 december 2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden, niet worden aangegeven aan de verzekeringsonderneming".

Belangrijk is wel alle lichte ongevallen te registreren. Zie hier ook de nieuwe verplichting voortvloeiend uit het KB van 9 maart 2014 waarbij interventies in het kader van eerste hulp in het EHBO-register dienen opgenomen te worden. Het KB van 19 maart 2014 stelt immers dat als het licht ongeval nadien verergert, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber aangifte van het ongeval dient te doen binnen de acht dagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die waarop hij werd geïnformeerd over de verergering van het licht ongeval.

Voorts is er nog een taak voor het Fonds voor Arbeidsongevallen. Het beheerscomité van het Fonds zal de toepassing van de bepalingen die de aangifte van de lichte ongevallen regelen jaarlijks evalueren. De eerste evaluatie zal binnen twee jaar plaatsvinden.

Dit KB en deze wijzigingen treden in werking 10 dagen na publicatie, dus op 20 april 2014.

Extra info op de website van FOD WASO 
Zie het KB van 12 maart 2003 tot vaststelling van de wijze en van de termijn van aangifte van een arbeidsongeval (B.S. 2 april 2003)
Wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen, B.S. 24 april 1971
pagina van FOD WASO