Lerend en Ondersteunend Netwerk voor vertrouwenspersonen

Op elke Prenne is er voor de vertrouwenspersonen een intervisie “Lerend en Ondersteunend Netwerk Vertrouwenspersonen” (LON-VP) voorzien. Dit is het ideale moment om ervaringen uit te wisselen en te leren hoe collega’s in hun werkveld omgaan met de praktische aanpak van de wetgeving.

Hoe gaat het in z'n werk?

In zo'n intervisiesessie gaan we met heel specifieke en concrete casussen of vraagstukken aan de slag. Iedere vertrouwenspersoon die wil deelnemen aan het LON-VP op de Prenne’s, kan concrete vragen richten aan Luc Goemaere (e-mailadres verkrijbaar bij het Prebes coördinatiecentrum) of via het specifiek hiervoor opgerichte en afgesloten intranetforum specifiek en uitsluitend voor de, vertrouwenspersonen (niemand anders dan de, bij Prebes, aangesloten vertrouwenspersonen hebben hier toegang toe).

Voorgelegde cases of vraagstukken worden daarna in onderling overleg op het eerstvolgende Lerend en Ondersteunend Netwerk Vertrouwenspersonen in de Prenne opgenomen. Via een vooropgestelde methodiek wordt een case grondig uitgelicht en vanuit de deelnemers met diverse invalshoeken bevraagd. Dit is de eerste fase waarin de probleemverkenning wordt opgenomen. We laten dan ook iedereen aan het woord, elk met hun eigen invalshoek. Wanneer de case voldoende is bevraagd en uitgelicht zal vervolgens elk lid van de intervisie de kern van het probleem herkaderen en de eigen benadering verduidelijken.

Vervolgens komen hieruit adviezen naar boven vanuit elk lid wat bij de aanbrenger van de casus, al dan niet, elementen zal losmaken waarop dieper kan worden ingegaan.

Tot slot formuleert de aanbrenger de leerervaring naar de groep en worden hieraan concrete aandachtspunten en acties gekoppeld, ook weer al dan niet voorzien van een tijdsperspectief.

Verschillende invalshoeken

De sterkte van deze methode ligt vooral in het feit dat meerdere invalshoeken herkaderend werken en zo vaak de verantwoordelijkheden kunnen gelegd worden daar waar ze horen. De intervisiebegeleider treedt hierin enkel coördinerend en begeleidend op.

Uit de voorbije verkennende sessies en de vele verhalen van de enthousiaste deelnemers zijn we reeds zeker dat het Lerend en Ondersteunend Netwerk voor vertrouwenspersonen een behoefte dekt. We hopen dus hiermee ook op elke Prenne een maximum van 10 à 15 deelnemers per intervisie-groep en -sessie te kunnen begeleiden.

Oproep

Ook op de komende Prenne van 23 september zal er specifieke aandacht zijn voor de vertrouwenspersonen en een programma voorzien worden, waar zij kennis en ervaring met collega’s kunnen delen, ondersteund worden in hun opdracht en verder kunnen groeien in hun functie als vertrouwenspersoon. Deelnemers bezorgen liefst hun specifieke vragen vooraf zodat hieraan maximaal kan worden op in gegaan!

Het LON-VP biedt de vertrouwenspersonen de nodige netwerk opportuniteit en –ondersteuning aan, waarbij zij ook van elkaar kunnen leren. In deze sessies wordt via sterke interactie ingespeeld daar waar de hoogste noden zijn. De toekomst wordt mede vorm gegeven door elke enthousiaste deelnemer die eigen ervaring en kennis wil delen met collega’s, door de opbouw van een sterk netwerk waar elk lid een meerwaarde betekent voor de ander.

Hou daarom de frequente publicaties van Prebes in de gaten om te zien welke activiteiten specifiek gericht zijn naar de vertrouwenspersonen in hun opdracht in kader van de vernieuwde wetgeving "Preventie van Psychosociale belasting op het werk". Bezorg deze informatie aan alle vertrouwenspersonen en geïnteresseerden van jullie organisatie. Neem hierin de nodige initiatieven om deze ondersteuning in preventie van risico’s mogelijk te maken.

We zien jullie alvast op een volgende Prenne (Prebes Nationaal Netwerk Event).