Opleidingsniveau preventieadviseur

  • 13/08/2014

In KB 24 april is de A,B,C,D typologie van een aantal sectoren gewijzigd omdat ze risicovoller werden ingeschat. Ten gevolge hiervan moeten sommige bedrijven nu ineens een preventieadviseur niveau 1 ipv niveau 2 hebben. Daarom nam Prebes contact op met de overheid die ons de volgende mededeling liet geworden:

"De regels die van toepassing zijn op de vorming van de preventieadviseurs zijn te vinden in het KB van 17 mei 2007 betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs. In dat verband is het nuttig om te wijzen op het feit dat de bepalingen betreffende de praktische ervaring die eventueel vereist wordt als de preventieadviseur niet reeds over het vereiste diploma beschikt om onmiddellijk toegang te krijgen tot de vorming, niet van toepassing is op de kandidaten waarvan de werkgever overgaat van groep C of B naar groep A: de kandidaten moeten in dit geval het eerste niveau verwerven binnen de vier jaar na de overgang (art. 4, ยง3, laatste lid KB 17 mei 2007). Deze regeling wordt naar analogie toegepast wanneer de werkgever overgaat van groep C naar groep B.

Bovendien zullen de toezichthoudende ambtenaren belast met het toezicht op de wetgeving inzake het Welzijn op het Werk, die oordelen over de concrete vragen in verband met de welzijnsreglementering, rekening houden met de periode die de preventieadviseurs nodig hebben om de vereiste vorming te kunnen volgen. Als principe wordt hierbij een maximum van vier jaar voor het voltooien van het volledige vormingstraject aanvaard."

meer info over overgangsmaatregelen op FOD WASO