Codextrein

Na de (welzijns)codex en de Vlaremtrein nu nog een nieuwe Codextrein. Het gaat hier specifiek over het decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, kort Codextrein genoemd.
 
Deze Codextrein brengt, zoals de naam het al doet vermoeden, hoofdzakelijk wijzigingen aan in de VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). Maar ook heel wat nieuwe aspecten wat milieu en algemene (beroeps)procedure betreft.

Operationeel op 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 wordt de omgevingsvergunning en vooral het omgevingsloket volledig operationeel na enkele maanden van perikelen sinds de lancering ervan op 23 februari 2017.
 
In de omgevingsvergunning zit nu reeds de 'oude' milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning. Op 1 januari 2018 komt daar nog de natuurvergunning bij. Het decreet en besluit betreffende de omgevingsvergunning bepaalt enkel de procedure voor de aanvraag ervan.
 
De inhoudelijke bepalingen, zoals de beoordelingscriteria voor het al of niet toekennen van een omgevingsvergunning, blijven deel uitmaken van de sectorale regelgeving, zoals de Vlarem wat het milieudomein betreft, de Vlaamse codex ruimtelijke ordening voor het stedenbouwkundige luik of nog het natuurdecreet wat de natuurvergunning betreft. 

Uitstel omgevingsvergunning

Het was de bedoeling om ook de socio-economische vergunning op te nemen in de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2018, maar dit wordt uitgesteld naar een latere datum. Het kader van deze socio-economische vergunning, of omgevingsvergunning voor kleinhandelszaken, werd al vastgelegd via het decreet 15 juli 2016. Een sociaaleconomische vergunning zal vereist zijn voor kleinhandelsbedrijven en handelsgehelen groter dan 400 m². Een kleinhandelsbedrijf is een verkooppunt van goederen aan consumenten, waarbij de goederen geen andere behandelingen ondergaan dan die welke in de handel gebruikelijk zijn.
 
Wat ook wordt uitgesteld naar een latere datum is de vergunning voor vegetatiewijzigingen (integratie natuurvergunning in omgevingsvergunning). Het gaat daarbij specifiek over een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie of het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie ervan.

Alle gemeenten op het omgevingsloket

Tot nu toe werkten enkel de gemeenten Beersel, Diest, Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden, de provincies en het Vlaams gewest al met het digitaal loket voor omgevingsvergunningen. Vanaf 1 januari 2018 zullen alle gemeenten overstappen naar het digitaal loket voor omgevingsvergunningen. 

Andere gewoonte voor milieucoördinatoren

Waar je voorheen als milieucoördinator bijna op automatische piloot de indelingslijst met hinderlijke inrichtingen/activiteiten van Vlarem ter hand nam om de klasse te bepalen van een milieuvergunning en de daarmee samenhangende bevoegde overheid, moet je nu een nieuwe gewoonte aankweken. Loop in volgorde de volgende lijsten af om de bevoegde overheid te bepalen :
  1. lijst Vlaamse projecten
  2. lijst provinciale projecten
  3. lijst gemeentelijke projecten en indien je project niet onder één van de vorige lijsten valt, mag je teruggrijpen naar de indelingslijst (die nu een bijlage van Vlarem II is geworden i.p.v. Vlarem I) voor de projecten in te dienen in functie van de klasse.

Onlosmakelijk verbonden

Art. 37 van het omgevingsvergunningsdecreet stelt dat: "Als het project zowel vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen als de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat en die aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, wordt de vergunningsaanvraag ingediend zowel voor de stedenbouwkundige handelingen als voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (begrijp milieuaspecten voor dit laatste deel)." Dit onlosmakelijk karakter wordt nu weer voor een stuk uitgehold, door uitzonderingen toe te laten zoals voor bronbemaling.
 
De tekst stelt dat een omgevingsvergunning die enkel nodig is tijdens de uitvoeringsfase van het project een uitzondering is op het onlosmakelijk karakter. En dat er dan dus enkel een omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen dient aangevraagd te worden.

Nieuw begrip splitsen

De Vlaamse overheid is wat teruggekomen op de beslissing ten gevolge van de lijst van Vlaamse projecten. Voor elke kleine aanpassing (begrijp wijziging, uitbreiding of toevoeging) van zo'n project, met de Vlaamse overheid telkens in actie schieten. Terwijl zij hun tijd en energie liever enkel richten op de echt 'grote' projecten zoals snelwegen, lucht- en zeehavens, ... Vandaar de invoering van het begrip splisten. Het ‘splitsen’ van een inrichting, valt nu onder het ‘veranderen’ van een inrichting, met volgende impact op ‘bevoegde overheid’:
  • Bevoegde overheid voor verandering: overheid die bevoegd is voor het project nà verandering
  • Bevoegde overheid voor splitsing: overheid die bevoegd is voor het project vóór de splitsing. Af te wachten hoe dit juist wordt ingevuld, maar de bedoeling is om voor bvb. de bouw van een klein dienstgebouw bij een tunnel de gemeentelijke overheid bevoegd te maken i.p.v. de Vlaamse overheid. Ook op het probleem van belangenconflict wordt teruggekomen bij de aanvraag door de overheid voor een omgevingsvergunning bij de eigen diensten.

Beroepsmogelijkheid

Let op dat je je beroepsmogelijkheid niet verliest. Het is immers zo dat indien je tijdens het openbaar onderzoek geen bewaar indient, je verzaakt aan de beroepsmogelijkheid later (bij uitspraak). Het is dus veranderd van een inspraakrecht naar een inspraakplicht. Hierop zijn er evenwel uitzonderingen, zoals de onmogelijkheid om tijdens het openbaar onderzoek zijn standpunt bekend te maken door een (langdurig) verblijf in het buitenland, gevangenis of ziekenhuis.

Andere wijzigingen

Naast de bovenstaande - voornamelijk milieu-technische - wijzigingen, zijn er natuurlijk ook nog stedenbouwkundige aanpassingen. Zoals deze die komaf maken met verouderde verordende voorschriften (stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften). Wat het ruimtelijk rendement zou moeten verhogen. Er is een nieuwe definitie voor verkavelen wat het afsplitsen van een stuk van een (groot) perceel makkelijker maakt.

Van kracht

Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2018, maar er zijn wel wat uitzonderingen en overgangsbepalingen.

Link

Alle nieuws en wetgeving over omgevingsvergunning op www.omgevingsloket.be