Welzijnswet -binnenkort- aangepast

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters past de Welzijnswet aan in navolging van een aantal adviezen van de Raad van State. Het wetsontwerp daarvoor werd deze week goedgekeurd in de Kamercommissie Sociale Zaken.

Kris Peeters: “Er wordt een wettelijke basis gecreëerd voor de reeds bestaande gegevensbank voor gezondheidstoezicht op uitzendkrachten en voor de vaste commissies binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. Daarnaast wordt de behandeling van klachten over controlegeneeskunde overgedragen van de FOD Werkgelegenheid naar de Orde der Artsen. Zo wordt ingespeeld op de realiteit dat de meeste klachten nu al worden doorverwezen naar de Orde.”

Gegevensbank voor gezondheidstoezicht

De bestaande centrale gegevensbank voor gezondheidstoezicht op uitzendkrachten, krijgt een wettelijke basis in de Welzijnswet. De databank dient om het gezondheidstoezicht makkelijker te kunnen opvolgen, nutteloze herhaling van gezondheidsbeoordelingen te vermijden en uitwisseling van gegevens te vergemakkelijken.

Commissies

Een andere aanpassing is de wettelijke verankering van de mogelijkheid tot het oprichten van vaste commissies binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. Die commissies kunnen bestaan per onderwerp (zoals bv. voor de tarifering van de externe preventiediensten) of per activiteitensector (zoals de vaste commissie bouw). Ze verlenen bijstand aan de Hoge Raad.

Controlegeneeskunde

Een laatste verandering is de overdracht van de behandeling van klachten met betrekking tot controlegeneeskunde van de FOD Werkgelegenheid naar de provinciale raden van de Orde der Artsen. De verschuiving volgt op de vaststelling dat de meeste klachten die worden ingediend betrekking hebben op beroeps- en deontologische fouten en behoren tot de bevoegdheid van de Orde der artsen. De bevoegdheidsoverdracht zal pas in werking treden nadat de modaliteiten zijn vastgelegd bij koninklijk besluit.

Economische relance en de versterking van de sociale cohesie

In een ander wetsontwerp worden enkele andere “welzijnsachtige” bepalingen opgenomen. Deze kunnen ook van belang zijn voor de preventieadviseur. Dit kwam er op expliciete vraag van de sociale partners. Er wordt een kader geschapen om projecten burn-out op te starten. Deze projecten worden ingediend op sectorniveau of per onderneming. Ze moeten beschouwd worden als aanvulling op de wettelijke bepalingen rond psychosociale risico’s.

Ook wordt een kader geschapen rond overleg over de-connectie en het gebruik van digitale communicatiemiddelen. Afspraken in het arbeidsreglement of cao kunnen hierover gemaakt worden. Deze regels kaderen binnen het menu van de wet werkbaar en wendbaar werk.

Burn-out coaches afgevoerd

De burn-out coaches die in het zomerakkoord waren opgenomen, werden in november 2017 afgevoerd.

Meer informatie

Tip

Houd ook het Veiligheidsnieuws van maart 2018 in het oog! Daarin schrijft Kris Peeters zijn welzijnsalfabet. Dat nummer verschijnt ongeveer op 15 maart.