Herziening fysische controle

Elke exploitant van een inrichting waar gebruik gemaakt wordt van ioniserende stralingen of ondernemingen die deelnemen aan het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7, dient te beschikken over een dienst voor fysische controle en (een) erkende deskundige(n). 

Het FANC is sinds 2016 bezig met een herziening van de dienst fysische controle. Na overleg met de stakeholders zijn de projectversies van de wettelijke teksten beschikbaar. Bedoeling is dat deze herziening midden 2018 aan de minister wordt voorgelegd.

De organisatie van deze fysische controle van de ingedeelde inrichtingen en transportorganisaties is nog altijd zoals vastgelegd in de reglementaire bepalingen van 2001 (ARBIS). Begin 2016 startte het FANC met een project om deze fysische controle te herzien en dit op basis van de aanbevelingen van de IRRS-missie van december 2013, de gevraagde omzetting van de EURATOM Basic Safety Standards van 5 december 2013 en een aantal belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen op het terrein. Het FANC wenst op die manier een duurzame oplossing te bieden en een duidelijkere situatie voor zowel de uitbaters en de transportorganisaties als voor de erkende instellingen te scheppen, op basis van de volgende principes:

  • De reglementaire controletaken zijn de verantwoordelijkheid van het FANC (en zijn filiaal Bel V in de inrichtingen van klasse I en IIA);
  • Een soepel en doeltreffend systeem dat aan de uitbaters of de transportorganisaties de mogelijkheid biedt om de expertise van de erkende deskundigen en van de erkende instellingen in te roepen om de stralingsbescherming en de nucleaire veiligheid van zijn installaties/van zijn activiteiten/... te verzekeren.

Binnen dit project werd zowel het huidige ARBIS herzien evenals 4 uitvoeringsbesluiten uitgeschreven

  1. Het eerste uitvoeringsbesluit geeft richtlijnen met betrekking tot de opleiding die de agent voor stralingsbescherming dient te volgen.
  2. Een tweede uitvoeringsbesluit beschrijft de gegevens die de exploitant dient door te geven in het kader van zijn fysieke inventaris.
  3. Een derde uitvoeringsbesluit geeft dan weer meer duiding bij de vereisten voor een erkende instelling voor fysische controle.
  4. Het laatste uitvoeringsbesluit uit dit project beschrijft welke incidenten aangegeven moeten worden aan het FANC en op welke manier deze communicatie dient te gebeuren.

Dit project houdt eveneens reeds rekening met de toekomstige wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7, gezien deze wijzigingen reeds in voege zullen zijn op het moment dat de wijzigingen met betrekking tot het systeem van fysische controle gepubliceerd zullen worden.

Het FANC stelde dit project op 28 juni 2016 voor aan vertegenwoordigers van al zijn stakeholders tijdens een rondetafel. Gezien het onmogelijk was om alle individuele exploitanten en geïnteresseerde individuele stakeholders rond tafel te krijgen, werd ervoor geopteerd om verschillende (beroeps)organisaties uit te nodigen voor een overleg. Hierbij treden deze organisaties op als vertegenwoordigers van hun leden of werknemers. Tijdens dit overleg werden de wijzigingen ten opzichte van de huidige wetgeving voorgesteld en kregen de aanwezigen de kans om vragen te stellen over het proces en de inhoud van dit project. De regelgevende teksten werden vervolgens overhandigd en eveneens op deze website gepubliceerd. Daarna kregen alle stakeholders de kans om deze teksten door te nemen en hun feedback over te maken en dit uiterlijk op 30 september 2016.

De verschillende reglementaire teksten werden nadien herwerkt rekening houdend met de ontvangen reacties. Het resultaat van deze herziening kan u in de onderstaande documenten terugvinden.

Tijdens de verwerking van de reacties bleek dat een aantal opmerkingen en vragen tot verduidelijking regelmatig terugkwamen. Dit resulteerde in een document met een aantal frequent gestelde vragen (FAQ's). Ook dit document kan u hieronder terugvinden.

In het laatste trimester van 2016 en begin 2017 werden de teksten uitgebreid met een aantal belangrijke aspecten voor de klasse I en IIA-inrichtingen, namelijk de opdrachten van Bel V, de financiering van Bel V en het toezicht van het FANC op Bel V.

De herwerkte teksten werden aan de stakeholders voorgesteld in april 2017 tijdens verschillende sectorspecifieke informatiesessies. Inmiddels werden de teksten verstuurd naar de Europese Commissie en verstuurd voor advies naar de Wetenschappelijke Raad van het Agentschap evenals de verschillende officiële adviesorganen zoals de Hoge Gezondheidsraad en de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. Het is bijgevolg niet meer mogelijk om als individuele stakeholder feedback te geven op onderstaande teksten. Het finale voorstel zal halverwege 2018 overgemaakt worden aan de Minister van Binnenlandse Zaken.

Meer informatie

Mevrouw Jolien BERLAMONT
jolien.berlamont@fanc.fgov.be(link stuurt een e-mail)
02 289 21 30