Napo in ... een stoffige werkplaats

De film Napo in... een stoffige werkplaats  toont enkele werksituaties waarbij werknemers blootgesteld kunnen worden aan houtstof, metaaldeeltjes, meel of andere soorten stof. In de lijn van de campagne Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan! voor een gezonde werkplek toont deze Napo-film hoe belangrijk het is blootstelling aan stof doeltreffend tegen te gaan teneinde ziekte en ongevallen te voorkomen.

Stof op de werkplaats kan leiden tot explosies, en kan ook de oorzaak zijn van allerlei aandoeningen, zoals ademhalingsproblemen, huidirritatie en zelfs enkele vormen van kanker, afhankelijk van de samenstelling van de stof, en van de soort en aard van blootstelling.

Meer informatie

Opleiding Chemische basisbegrippen

Ben je je bewust van de chemische stoffen die aanwezig zijn in jouw bedrijf? Heb je aandacht voor de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van chemische agentia? En wil je jouw kennis verruimen om de risico's beter te kunnen inschatten? Deze opleiding is bedoeld voor preventieadviseurs die willen kiezen voor een geïntegreerde aanpak van risico’s verbonden aan het gebruik van chemische agentia.

Chemische stoffen zijn overal aanwezig, in elk bedrijf en in elke werkplaats. De aanwezigheid en het gebruik ervan is niet zonder risico’s. Vandaar een globale, Europese en Federale aanpak. Door het Globally Harmonized System (GHS-CLP) is er een wereldwijde harmonisatie van gevarensymbolen (pictogrammen), gevarenaanduidingen en voorzorgmaatregelen van stoffen en mengsels gekomen. 

Door REACH worden fabrikanten en importeurs uit Europa verplicht om correcte en gedetailleerde informatie van chemische stoffen via Veiligheidsinformatiebladen aan de gebruikers over te maken. En door het KB Chemische agentia worden werkgevers verplicht de risico’s verbonden aan het gebruik van chemische agentia op de werkplek voldoende te beheersen.

Meer over gevaarlijke stoffen op Prenne 46

MILIEU 3 | Meting en evaluatie van gevaarlijke stoffen op de werkvloer

Gemiddeld werken we zo’n 75.000 uren van ons leven. De kwaliteit van de omgevingslucht waarin gewerkt wordt, is daar een essentieel onderdeel van zowel in industriële omgevingen als in kantoren. De mate van blootstelling dient te worden vastgelegd. Tijdens deze sessie zullen een aantal meetmethodes overlopen worden alsook de manier van rapporteren en vergelijken met de grenswaarden.

Cathy De Witte - key account manager air & asbestos monitoring, SGS Belgium nv

PREBENEREN 3 (90 MIN.) | Veiligheid en milieu gaan dikwijls hand in hand

De taken van de preventieadviseur en milieucoördinator liggen in dezelfde lijn. Heel wat wetgeving in de beide disciplines overlapt of er wordt onderling naar verwezen. Denken we maar aan alles wat gevaarlijke pro- ducten aangaat. En dan is er nog het belang van bewustzijn en bewustmaking op het vlak van veiligheid en milieu.

Annick Heynderickx - group ESH-manager, Agristo

GEVAARLIJKE STOFFEN | Vervoer van gasachtige producten via leidingen: recent reglementair kader

In deze presentatie wordt het KB 19/3/2017 gepresenteerd rond oprichting en exploitatie van vervoerslei- dingen als uitvoeringsbesluit van de gaswet van 1965. Het actualiseert, en vervangt, onder andere het KB 11/3/1966 en houdt rekening met de technologische ontwikkelingen, nieuwe normen en beste praktijken betreffende de veiligheid van het vervoer door middel van leidingen.

Kristof Van Bael - operations manager industrial services, Vinçotte

Bekijk het volledige programma