Beperken van schade door brand

Het inspectie-instrument "Beperken van schade door brand" is ontwikkeld door de Seveso-inspectiediensten om te onderzoeken of de Sevesobedrijven de nodige maatregelen hebben genomen om de schade door brand te beperken in procesinstallaties en in de gebouwen waarin procesinstallaties staan opgesteld.

Risicoanalyse

Een eerste hoofdstuk handelt over de risicoanalyse en het vastleggen van maatregelen. Er wordt gevraagd of de onderneming de noodzaak onderzocht heeft om een aantal maatregelen te treffen die algemeen gangbaar zijn in de procesindustrie, met name:

  • brandwerende beschermlagen en watersproeisystemen,
  • detectiesystemen (gas en brand),
  • blussystemen,
  • evacuatie,
  • brandweerstand van gebouwen.

Maatregelen

In het daaropvolgende hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op de technische uitvoering en de instandhouding van deze maatregelen.

Bluswater

Een laatste hoofdstuk bevat vragen over de voorraad, de distributie en de opvang van bluswater.

De vragenlijst is zowel van toepassing op productie-installaties als op opslagtanks. Magazijnopslag valt buiten het toepassingsgebied van dit inspectie-instrument.

Suggesties en opmerkingen verwerkt

Van dit document was de voorbije maanden reeds een discussieversie beschikbaar op deze website. Op die manier werd aan alle belanghebbenden de mogelijkheid geboden om suggesties en opmerkingen bij dit inspectie-instrument over te maken aan de inspectiediensten. Op het einde van de inspraakperiode werd een overlegmoment georganiseerd met het projectteam dat het inspectie-instrument heeft ontwikkeld. De ontvangen commentaren werden geëvalueerd en in de mate van het mogelijke verwerkt in de versie 1 van het document.

Meer informatie

Bron FOD WASO | Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg