Periodieke controle van ladders

  • 16/11/2018

Weet jij hoe het precies zit met de periodieke controle van ladders? Wat zegt de wetgeving? Worden de resultaten van de controles schriftelijk vastgelegd?

Wat staat er in de wetgeving?

In artikel IV.2-14 van de Codex over het Welzijn op het Werk van belang vind je volgende regels terug:

Art. IV.2-14.- De werkgever ziet erop toe dat de arbeidsmiddelen waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie, worden onderworpen, na de installatie en vóór de eerste ingebruikneming, aan een eerste controle, alsmede aan een controle na elke montage op een nieuwe locatie of een nieuwe plek, teneinde ervoor te zorgen dat deze arbeidsmiddelen op de juiste wijze worden geïnstalleerd en goed functioneren.

De werkgever ziet erop toe dat de arbeidsmiddelen die onderhevig zijn aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties, worden onderworpen aan:

  1. periodieke controles en, in voorkomend geval, aan periodieke proeven;
  2. bijzondere controles, telkens wanneer zich uitzonderlijke gebeurtenissen hebben voorgedaan die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van het arbeidsmiddel, zoals het ombouwen, ongevallen, natuurverschijnselen en lange perioden van buitengebruikstelling.

De in het tweede lid bedoelde controles hebben tot doel te garanderen dat de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften worden nageleefd en deze verslechteringen tijdig worden opgespoord en hersteld.

Resultaten

De resultaten van de controles moeten schriftelijk worden vastgelegd en ter beschikking worden gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaar. Zij moeten gedurende een gepaste tijd worden bewaard.

Wanneer de betrokken arbeidsmiddelen buiten de onderneming worden gebruikt, moeten zij vergezeld gaan van een materieel bewijs van de laatste controle.

Onverminderd de wettelijke verplichtingen inzake controles door EDTC’s, worden de in dit artikel bedoelde controles uitgevoerd door deskundigen, intern of extern aan de onderneming of inrichting.

Conclusie

Ladders moeten dus onderworpen worden aan periodieke controles door een competent persoon, waarvan de resultaten schriftelijk worden vastgelegd en ter beschikking worden gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaar.

Wat is het doel?

Deze controles hebben tot doel na te gaan of dat de ladder nog veilig kan gebruikt worden.

Hoe vaak zijn de controles?

De periodiciteit van de controles is niet vastgelegd. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om de periodiciteit van de controles vast te leggen in functie van de aard van het arbeidsmiddel, de gebruiksomstandigheden en eventueel andere factoren. Een jaarlijkse keuring van de ladders op een bouwplaats lijkt aan de lage kant gelet op de gebruiksomstandigheden van ladders op bouwplaatsen.

Wie voert de controle uit?

De werkgever moet er ook voor zorgen dat de periodieke controles uitgevoerd worden door een competent persoon, een persoon met voldoende kennis en vaardigheden om deze controles uit te voeren.

Extra controles

Niets belet echter dat er naast de periodieke controles nog andere controles worden uitgevoerd op de ladders. Zo kan de instructie gegeven worden dat een ladder voor ieder gebruik moet nagezien worden door de gebruiker op zichtbare gebreken of kan de werfleiding tijdens een rondgang oog hebben voor de staat van de ladders. Van deze controles is geen schriftelijk verslag vereist.