Kick-off pilootproject burn-out

Op 17 januari 2019 start Fedris met een pilootproject voor een begeleidingstraject voor werknemers die ten gevolge van een arbeidsgerelateerd psychosociaal risico bedreigd of getroffen zijn door een vroegtijdig stadium van burn-out.

Tijdens dit event zal het begeleidingstraject van Fedris inzake burn-out worden voorgesteld in aanwezigheid van een aantal keynote speakers uit de bank- en ziekenhuissector, experten van Fedris, universiteitsprofessoren en mevrouw Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Asiel en Migratie.

Wie kan deelnemen aan dit event?

Journalisten en professionals uit de bank-& ziekenhuissector die via hun job in contact komen met burn-out (HR, preventiediensten, artsen, vakbondsafgevaardigden). Deelname is gratis.

Locatie

Pachecocenter - Pachecolaan 13, 1000 Brussel

De lancering van dit project op 17 januari 2019 in het nieuws 


Over het pilootproject

Wat zijn de voorwaarden om deel te nemen aan het traject?

Het pilootproject zal 300 tot maximaal 1 000 personen ten laste nemen. De doelgroep is samengesteld uit werknemers uit de sector van de financiële diensten, behalve verzekeringen en pensioenfondsen, en de sector van de ziekenhuisactiviteiten of de gemedicaliseerde opvangonder privéstatuut of PPO. 

Het gaat om personen die moeilijkheden ervaren tijdens het werk, meermaals kortstondig afwezig zijn op het werk of het werk hebben stopgezet gedurende minder dan 2 maanden.

Dit begeleidingstraject heeft als doel werknemers toe te laten aan het werk te blijven of het werk zo snel mogelijk te hervatten.

Wat biedt Fedris aan?

Fedris stelt een begeleidingstraject (pdf - 495,96 KB) voor dat een geheel van maatregelen omvat die zowel op de persoon als op de werkomgeving gericht zijn. Dat traject duurt maximaal 9 maanden. Het is flexibel, omdat het zich moet aanpassen aan de behoeften van elk individu, afhankelijk van wat hij heeft meegemaakt en de graad van burn-out waarin hij zich bevindt.

Hoe een aanvraag indienen?

De behandelend arts, de preventieadviseur-bedrijfsarts of de preventieadviseur psychosociale aspecten zal een aanvraag tot bevestiging van de diagnose indienen bij Fedris. Zij hebben vooraf de andere redenen uitgesloten die de toestand van de werknemer zouden kunnen verklaren.

Bij ontvangst van de aanvraag doet Fedris een eerste analyse om te verifiëren of de werknemer binnen de scope van het pilootproject valt. Fedris zal aan de werknemer voorstellen om een burn-outbegeleider te ontmoeten die hij zal kiezen uit een lijst van vooraf geselecteerde begeleiders. Die begeleider voert 1 of 2 consultatiesessies uit die tot doel hebben de diagnose van burn-out al dan niet te bevestigen.


Bijscholen op Prenne 49

Op 12 maart kan je 5 modules over psychosociale aspecten volgen.

PSYCHOSOCIAAL 1 | Verbetertraject risicoanalyse psychosociale aspecten: van analyse tot implementatie in multisite bedrijf

Voorstelling verbetering van de psychosociale belasting via een gerealiseerd project. Een interessante case door de bedrijfsdiversiteit en -complexiteit door onder andere verschillende nationaliteiten, verschillende opleidingsniveaus, locatie sites en activiteiten die werden uitgevoerd. De uitdaging is om voldoende te differentiëren in elke stap van het project van bevraging over analyse, aanpak en invoering tot opvolging

PSYCHOSOCIAAL 2 | Ondernemend gedrag (intrapreneurship) stimuleren bij medewerkers

Onder de noemer ‘intrapreneurship’ worden alle medewerkers én leidinggevenden aangemoedigd om ondernemend te zijn en zo mee te bouwen aan een betere organisatie. Maar hoe moedig je dit net aan als leidinggevende? En wat kan HR doen? Deze lezing werpt een licht op de literatuur omtrent intrapreneurship en bespreekt de verschillende concrete tips op basis van Vlaamse kwalitatieve en kwantitatieve data.

PSYCHOSOCIAAL 3 | Waarderend leiderschap als sleutel voor duurzame inzetbaarheid

Wat kan waarderend leiderschap betekenen om medewerkers duurzaam en vitaal in te zetten? Een waarde- rend leider ziet de kwaliteit achter de valkuil en de wens achter de klacht en blijft in zijn eigen kracht staan met een gezonde dosis aan zelfreflectie. Hij heeft oog voor behoeften en geeft aandacht aan wat hij wil laten groeien. Ook nieuwsgierig welke impact waarderend leiderschap kan hebben op het welzijn?

PSYCHOSOCIAAL 4 | Digital Detox & focus your brain!

We leven in een tijdperk van information overload en extreme afleiding. Als we geen meesterschap krijgen over ons digitaal leven, zal technologie niet in ons voor- , maar in ons nadeel werken. Hierin wordt toegelicht welke impact hyperconnectiviteit heeft op ons brein en waarom dit onze performantie aantast en onze stressbeleving verhoogt. Je zal ook handvaten en tips krijgen om je focusvermogen weer op te krikken. 

PSYCHOSOCIAAL 5 | Intervisie interne vertrouwenspersonen 

Het LON-vertrouwenspersonen biedt de nodige netwerk opportuniteit en –ondersteuning aan voor vertrou- wenspersonen, waarbij ook zij van elkaar kunnen leren. In deze sessies wordt via sterke interactie ingespeeld daar waar de hoogste noden zijn. Op elke Prenne wordt deze intervisie mede vorm gegeven door elke enthou- siaste deelnemer die eigen ervaring en kennis wil delen met collega’s, door de opbouw van een sterk netwerk waar elk lid een meerwaarde betekent voor de ander. Deze module is enkel voor officieel aangestelden.


Lezing met Pascal Chabot 'Global Burn-out'

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) organiseert op 24 januari 2019 in Brussel een lezing over het boek “Global Burn-out” van Pascal Chabot. Meer info daarover en inschrijving via de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid: Lezing met Pascal Chabot 'Global Burn-out'.