Versterking van het markttoezicht op het verhandelen van producten

Met verordening 2019/1020, bij specialisten bekend als de “goods package”, wordt het markttoezicht verstevigd en brengt het handhavingsregels in de toeleveringsketen in overeenstemming met o.a. de opkomst van e-commerce. Het wijzigt tevens richtlijnen 2004/42/EG, verordening 765/2008 en 305/2011 (bouwproducten). Het blijven evenwel de nationale autoriteiten die instaan voor de marktcontroles.

Toeleveringsketen en marktdeelnemers

Alle marktdeelnemers in de volledige toeleveringsketen dragen verantwoordelijkheid bij het in de handel brengen en moeten ervoor zorgen dat de producten beantwoorden aan de geldende wettelijke regels. Tendensen zoals e-commerce en ‘fulfilmentdienstverleners’ hebben ervoor gezorgd dat de toeleveringsketens steeds complexer worden. Deze fulfilment dienstverleners beantwoordden in het verleden niet volledig aan de omschrijving van een ‘importeur’ in de traditionelere toeleveringsketen. De fulfilmentdienstverlener wordt omschreven met de definitie: "is een (rechts)persoon die in het kader van een handelsactiviteit ten minste twee van de volgende diensten aanbiedt: opslag, verpakking, adressering en verzending zonder eigenaar te zijn van de betrokken producten met uitzondering van postdiensten” nu opgenomen in de verordening.

Om controles te vergemakkelijken, moeten deze marktdeelnemers steeds hun contactgegevens bij het product vermelden en ook hun volledige medewerking verlenen aan de bevoegde autoriteiten. In 2018 is de toegangspoort en het platform ‘Uw Europa’ verder uitgebouwd en aangevuld met alle informatie zodat marktdeelnemers makkelijker toegang hebben tot de juiste informatie.

Belgisch markttoezichtsprogramma

Dit Belgisch nationaal markttoezichtsprogramma kan gevonden worden op de website van de FOD Economie.

Melden gevaarlijke producten

Gevaarlijke producten kunnen ook gemeld worden aan de FOD Economie. Via deze webpagina vind je meer informatie over Rapex, ICSMS en verboden toestellen.

Meer hierover op Prenne 51

Op de Prenne 51 in Thor Central (Genk) is er een module over “Veilige arbeidsmiddelen en machines: rol van de FOD Economie”. Hier wordt de rol van de FOD Economie geïllustreerd in de omzetting van nieuwe aanpakrichtlijnen, het markttoezicht en de sancties in het Wetboek Economisch Recht (WER). Er wordt ingezoomd op diverse cases en ook zal de goods package regelgeving aangeraakt worden.

Meer informatie