Herziening formaat en inhoud veiligheidsinformatieblad

Het formaat én de inhoud van het veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS/Safety Data Sheet) werd op 26 juni herzien door de publicatie van verordening (EU) nr. 2020/878. Deze verordening is een aanpassing van Bijlage II van de oorspronkelijke REACH-verordening (EU) nr. 1907/2006.

Veiligheidsinformatieblad

Het veiligheidsinformatieblad is één van de belangrijkste communicatiemiddelen als het gaat over informatie met betrekking tot de veilige omgang met gevaarlijke producten (zo niet hét belangrijkste) en wordt bij elke inspectie door toezichthoudende instanties opgevraagd en geëvalueerd. Alles up-to-date houden is dus erg belangrijk, maar daarom niet altijd even eenvoudig.

Inhoud en lay-out

Of een stof of mengsel moet voorzien worden van een veiligheidsinformatieblad, staat vermeld in artikel 31 van de REACH-verordening. Bijlage II van deze verordening bevat bijkomend alle informatie die verplicht moet vermeld worden op dit informatieblad én legt de lay-out van het veiligheidsinformatieblad vast.

De belangrijkste wijzigingen

De grootste veranderingen vind je terug in rubrieken 3, 9 en 12 van het VIB.

Rubriek 3 gaat over de samenstelling van het product en bevat informatie over de relevante bestanddelen. Deze rubriek vereist o.a.

  • het vermelden van bijkomende informatie over de bestanddelen zoals de ATE-waarden (acute toxicity estimates, die belangrijk zijn bij het bepalen van de toxiciteit),
  • M-factoren (multiplicatiefactoren, die een invloed hebben op de indeling voor milieu)
  • en specifieke concentratiegrenzen voor stoffen en bestanddelen van mengsels.

Vroeger stonden deze gegevens doorheen het veiligheidsinstructieblad, nu wordt vastgelegd dat alles in rubriek 3 vermeld moet worden.
 
Er dient ook een specifieke vermelding gemaakt te worden van nieuwe gevaren, die betrekking hebben op nanomaterialen en hormoonontregelende stoffen.
 
Rubriek 9 (“Fysische en chemische eigenschappen”) heeft een volledige herziening ondergaan en vraagt nu meer aandacht voor de fysicochemische eigenschappen.
 
Rubriek 12 handelt over ecologische informatie. Er wordt een nieuwe subrubriek toegevoegd (12.7). Info over o.a. het  ozonafbrekend vermogen of het aardopwarmingspotentieel, dat eerder in 12.6 vermeld stond, zal in deze nieuwe subrubriek opgenomen worden. Daarnaast wordt in subrubriek 12.6 extra info gevraagd specifiek rond hormoonontregelende eigenschappen.

Overgangsperiode

De nieuwe verordening heeft een implementatiedeadline van 31 december 2022, en dit zowel voor nieuwe als voor bestaande veiligheidsintructiebladen.

Met andere woorden: vanaf 1 januari 2023 zijn de eisen van de gewijzigde Bijlage II verplicht en moeten alle veiligheidsintructiebladen naar dit formaat omgezet zijn.

Echter, voor nieuwe veiligheidsinformatiebladen en voor updates van bestaande veiligheidsinformatiebladen, zijn de nieuwe vereisten reeds vanaf 1 januari 2021 verplicht!

Bestaande veiligheidsinformatiebladen die nog niet aan de vereisten van deze nieuwe verordening voldoen, mogen nog tot en met 31 december 2022 ter beschikking blijven worden gesteld.

Never ending story

De REACH- en CLP-verordening worden regelmatig aangepast. Op 13 november 2020 verscheen in het Europees publicatieblad Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1676 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1677 waarbij een punt 8 “naar wens bereide verf” in artikel 25 van de CLP verordening toegevoegd en waarbij de bijlage VIII vervangen werd door een nieuwe bijlage VIII bij de CLP verordening 1272/2008.

Prenne 56: Van SDS naar werkplekinstructiekaarten (WIK)

Bert Thoelen van BIG licht op Prenne 56 de werkplekinstructiekaarten toe.

  • Hoe kom je van SDS tot WIK?
  • Welke informatie moet zeker opgenomen worden?
  • Wat is het verschil met een interventiekaart?

Het 2-delig boekwerk Werkplekinstructiekaarten chemische agentia en het Brandweerinterventieboek zijn aan hun 10e editie toe en bevatten elk meer dan 1100 kaarten voor industriële veiligheid of bij incident management.

Je krijgt ook meer uitleg over wat er achter de QR-code van iedere kaart verborgen zit.

Prenne 56

Meer informatie

  • Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG) : www.big.be 
  • 11 nieuwe stoffen toegevoegd aan de REACH autorisatielijst (7/2/2020) | Kenniscentrum Prebes
[Bron: BIG]