Ministerieel besluit legt regels voor luchtzuiveringssystemen vast

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke heeft de voorwaarden vastgelegd waaraan luchtzuiveringssystemen op publieke plaatsen moeten voldoen. Het ministerieel besluit werd gepubliceerd in het Staatsblad op 18 mei.

Gevaarlijke of inefficiënte luchtzuiveringssystemen verboden

Steeds meer handelszaken zetten luchtzuiveringsproducten in de markt die gevaarlijk kunnen zijn, terwijl andere ventilatiesystemen niet zo efficiënt zijn tegen de verspreiding van het coronavirus als de producenten beweren, legt het kabinet uit. Daarom verbiedt het MB luchtzuiveringssystemen die een gevaar voor de volksgezondheid vormen en legt het de regels vast waaraan ze moeten voldoen. Luchtzuiveringsystemen die met rechtstreekse UV-straling, ionisatie of koud plasma werken, of die corona met ozon te lijf gaan, zullen binnenkort verboden zijn.

Het nieuwe MB is gebaseerd op een advies van de Hoge Gezondheidsraad. Bedrijven die luchtzuiveringssystemen willen verkopen, zullen die bij de FOD Volksgezondheid moeten laten registreren zodat er een beter toezicht op de markt kan worden uitgeoefend.

Dit besluit treedt in werking tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad, dus vanaf 28 mei en treedt buiten werking zes maanden na de inwerkingtreding ervan.

Database

Met het oog op het markttoezicht moeten bepaalde luchtzuiveringssystemen op de website www.corona-ventilation.be geregistreerd te worden. Het gaat om de mobiele en niet-mobiele luchtzuiveringssystemen die aan de normen van art. 3 en 4 voldoen of die volgens art. 5, §2 een afwijking hebben gekregen. Deze moeten door de fabrikant of de persoon die verantwoordelijk is voor het op de markt brengen ten laatste 10 werkdagen na het op de markt brengen ervan geregistreerd worden.

? Wat moet je weten over ventilatie?

Zie je door de bomen het bos niet meer? Er is intussen al heel wat gedeeld over correcte ventilatie in bedrijven.Hoe zit het nu juist? Wat moet je weten als preventieadviseur?

Je krijgt een overzicht van de aanbevelingen van spreker Jan Van Bouwel, verantwoordelijke van de discipline arbeidshygiëne binnen IDEWE.

Hiermee kan je praktisch aan de slag binnen je eigen organisatie.

Schrijf je in voor Prenne 58

 

[bron:Belgisch Staatsblad, De Specialist]