Mogelijkheden voor vergoeding beroepsrisico

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een nieuwe code toevoegt aan de beroepsziektelijst voor werknemers die niet onder het toepassingsgebied van de huidige code 1.404.03 vallen en die betrokken zijn bij een uitbraak van besmettingen in de professionele omgeving sinds 18 maart 2020.

COVID-19 erkend als beroepsziekte

COVID-19 wordt erkend als een beroepsziekte voor werknemers in bepaalde sectoren. Dit betekent dat zij aanspraak kunnen maken op een vergoeding als zij door de ziekte zijn getroffen en dit door middel van een laboratoriumtest werd gediagnosticeerd (behalve in ernstige uitzonderlijke gevallen).

Over welke werknemers gaat het?

  • werknemers in de gezondheidszorg die een aanzienlijk verhoogd risico lopen op besmetting met het virus (beroepsziektecode 1.404.03);
  • werknemers die werkzaam zijn in cruciale sectoren en essentiële diensten en die daar in de periode van 18 maart tot en met 17 mei 2020 hebben gewerkt (beroepsziektecode 1.404.04), op voorwaarde dat :
    • de arbeidsomstandigheden of de aard van de beroepswerkzaamheden die regelmatig worden verricht, het onmogelijk maakten om een afstand van 1,5 meter met andere personen te bewaren
    • er niet meer dan 14 dagen zijn verstreken tussen het begin van de ziekte en de datum van de laatste arbeidsprestatie van de werknemer buiten zijn eigen woonst
    • en dat de onderneming waarin de werknemer zijn beroepsactiviteit heeft uitgeoefend voorkomt op de lijst van bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten (+ maximaal 14 dagen mogen verstrijken tussen het intreden van de ziekte en de schrapping van de onderneming uit de lijst)

Voorontwerp van wet en ontwerp van KB

De ministerraad keurde zopas op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit.

Het voorontwerp van wet wijzigt bepaalde artikelen in de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970. Het doel is om de Koning te machtigen om in uitzonderlijke omstandigheden af te wijken van de toepassing van sommige bepalingen die de mogelijkheden en de vergoedingsperioden van diverse schadegevallen beperken zoals bepaald in de wetten.

Het koninklijk besluit voegt een nieuwe code 1.404.05 toe aan de beroepsziektelijst voor werknemers die niet onder het toepassingsgebied van de huidige code 1.404.03 vallen en die betrokken zijn bij een uitbraak van besmettingen in de professionele omgeving sinds18 maart 2020.

De ontwerpen worden onderworpen aan syndicale onderhandelingen in het Comité A en worden vervolgens ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Meer informatie

[bron: FOD, Fedris]