Interne preventieadviseur niveau 1

Waarom zoeken we een nieuwe medewerker?

Als adjunct van de directeur – interne preventieadviseur niveau 1 sta je de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bij inzake de toepassing van de maatregelen bedoeld in de welzijnswet.

Wat doe je?

 • Je leidt de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. De Vlaamse Gemeenschapscommissie breidt deze dienst uit tot een team met twee interne preventieadviseurs niveau 1 die samen de dienst leiden.
 • Je coördineert en volgt het beleid op voor preventie en bescherming op het werk. Hiervoor ontwikkel je de nodige procedures en actieplannen, verzorg je opleidingen en sta je in voor de nodige rapporteringen.
 • Je analyseert en evalueert de gevaren en risico's op het werk en neemt initiatief om de noodzakelijke maatregelen voor te stellen, om de risico's te beperken of uit te schakelen. Hiervoor bezoek je de verschillende arbeidsplaatsen, administratiehuizen, gemeenschapscentra en onderwijsinstellingen.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor het management en de personeelsleden op het vlak van preventie en waakt over de continue informatieopdracht en sensibilisering.
 • Je werkt samen met de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk IDEWE (gezondheidstoezicht en risicobeheersing) en andere externe partners.
 • Je neemt deel aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.
 • Je volgt de ontwikkelingen binnen het welzijns- en preventiebeleid nauwgezet op en past deze toe in de organisatie.

Welke competenties zoeken we bij onze nieuwe collega?

Waardegebonden competenties

Gelden voor iedereen binnen de organisatie, voor alle niveaus en alle functies.

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

Niveaugebonden competenties

Interactief gedrag

 • anderen overtuigen
 • samenwerken

Omgaan met informatie

 • problemen analyseren
 • oordelen vormen
 • een visie ontwikkelen

Probleemoplossend gedrag

 • initiatief nemen
 • organisatiesensitief handelen

Beheersmatig gedrag

 • plannen en organiseren
 • taken en processen opvolgen

Functiegebonden competenties

Deze competenties zijn belangrijk voor deze specifieke functie.

Bereid zijn te leren:

 • wetgeving inzake welzijn op het werk
 • nieuwe methodes voor het uitvoeren van risicoanalyses

Wat hebben we jou te bieden?

Met deze voltijdse contractuele functie als adjunct van de directeur bij de Diensten leidend ambtenaar kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel. Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan behoud je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie.

Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

Verloningspakket

Als adjunct van de directeur (met salarisschaal A111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 22 510 EUR en 37 760 EUR. Dit komt neer op een bruto maandwedde van 3.525 EUR en een netto maandwedde van 2.229 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

 • Je ontvangt een eindejaarstoelage.
 • We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.
 • Je krijgt een MIVB-abonnement.
 • We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.
 • Je ontvangt maaltijdcheques.
 • Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.
 • Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.
 • Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.
 • Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.
 • We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.
 • Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.
 • Je kan bovendien genieten van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Wat zijn de aanwervingsvoorwaarden voor deze functie?

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

 1. Dit is een selectie op niveau A. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:
 • een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type en een getuigschrift preventieadviseur niveau 1;
 • een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.6 rechtspositiebesluit) en een getuigschrift preventieadviseur niveau 1;
 • een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs en een getuigschrift preventieadviseur niveau 1.
 • Laatstejaarsstudenten 2022-2023 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma en getuigschrift hebben voorgelegd.
 • Houders van een getuigschrift preventieadviseur niveau 2 worden toegelaten. Als niet onmiddellijk beide functies op niveau 1 worden ingevuld, kan de eerst(volgend) gerangschikte kandidaat in dienst treden als deskundige – preventiedienst (niveau B) met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur. In het kader van zijn of haar tewerkstelling bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie zal hij of zij de opleiding voor preventieadviseur niveau 1 volgen.
 1. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.
 2. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Waaruit bestaat de selectieprocedure?

Je krijgt de kans om je competenties op verschillende manieren aan te tonen. Daarom bestaat het programma uit twee schriftelijke selectieproeven en een selectiegesprek.

Voorselectie (eventueel)

Je neemt deel aan een eliminerende voorselectie als er meer dan 12 kandidaten inschrijven. Deze bestaat uit een cv- en motivatiescreening en/of een extra schriftelijke proef. Interesse, motivatie, ervaring en de specifieke gevraagde competenties zijn daarbij de selectiecriteria. Met een score van ten minste 50% slaag je voor de voorselectie. Deze punten tellen niet mee in de eindbeoordeling van de volledige selectie.

Neem je als VGC-personeelslid deel via interne mobiliteit of bevordering? Dan mag je de voorselectie overslaan en krijg je rechtstreeks toegang tot de selectieprocedure.

Schriftelijke selectieproeven en selectiegesprek

Als je bent toegelaten tot de selectie, leg je de volgende proeven af:

 • Je vult digitale vragenlijsten in rond persoonlijkheid, beïnvloedingsstijlen, werkstijlen en drijfveren. Kort nadat je hiermee klaar bent, krijg je via e-mail een deelnemersrapport met je resultaten. De leden van de selectiecommissie krijgen een vergelijkbaar rapport aangevuld met suggesties voor vragen die aan bod kunnen komen tijdens het selectiegesprek.
 • In een schriftelijke opdracht op maat van deze vacature testen we je niveau- en functiegebonden competenties.
 • Het selectiegesprek is een interview met de selectiecommissie waarbij alle gevraagde competenties getoetst worden. We gaan na of je profiel, motivatie en professionele verwachtingen passen bij deze functie, het team en de organisatie.

Bij elk onderdeel van de selectie kunnen afgevaardigden van de vakorganisaties ACOD, ACV openbare diensten en VSOA aanwezig zijn als waarnemers.

Wat gebeurt er na het laatste selectiegesprek?

De selectiecommissie bespreekt dan alle kandidaten uit de selectie. De schriftelijke selectieproeven en het selectiegesprek worden naast elkaar gelegd. Zo toetst de selectiecommissie af in welke mate de kandidaten de gevraagde competenties beheersen en passen binnen het team en de organisatie. Ze geven pas dan een score aan elke kandidaat.

Als je ten minste 50% van de punten haalt, ben je geslaagd voor de selectieprocedure. Dan word je opgenomen in de aanwervingsreserve voor deze functie. Je resultaat van de selectie bepaalt je rangorde in deze reserve. De kandidaten die als eerste en tweede in de rangorde staan, krijgen de functie aangeboden.

Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bekrachtigt de beslissing van de selectiecommissie en keurt de aanwervingsreserve goed voor 2 jaar. Deze termijn is verlengbaar.

Wat betekent dit concreet?

Als deze functie (of een gelijkaardige functie) binnen de looptijd van de aanwervingsreserve opnieuw vacant wordt, bieden we deze aan de kandidaat aan die dan het hoogst gerangschikt is. Als deze persoon de functie weigert, nemen we contact op met de volgende persoon in de rangorde.

Wie zetelt in de selectiecommissie?

 • Voorzitter: Eric Verrept, leidend ambtenaar;
 • Extern jurylid: Abdelmalik Akkouh, preventieadviseur IDEWE; plaatsvervanger: Ineke Van den Zegel, preventieadviseur IDEWE;
 • Intern jurylid / secretaris: Nancy Moonens, adjunct van de directeur directie Personeel en HRM; plaatsvervanger: Pieter Luyckx, coördinator directie Personeel en HRM of een personeelslid van de directie Personeel en HRM aangeduid door de directeur Personeel en HRM.

Belangrijke informatie

Wat?

Timing of deadline

Waar/hoe?

Reageertermijn

zondag 25 september 2022

Via het registratieformulier op onze website: www.jobsolutions.be/register/12812-8

Eventuele voorselectie

dinsdag 27 september 2022

Digitaal: je krijgt de vragen per e-mail. Je stuurt de antwoorden binnen een bepaalde termijn terug.

Schriftelijke selectieproeven

maandag 3 oktober 2022

Schriftelijke opdracht: in het administratiehuis van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Emile Jacqmainlaan 135 te 1000 Brussel.

 

ten laatste invullen op woensdag 5 oktober 2022

Digitale vragenlijsten: na de schriftelijke opdracht ontvang je een link naar de vragenlijsten.

Selectiegesprek

Vanaf 10 oktober 2022

In het administratiehuis van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Emile Jacqmainlaan 135 te 1000 Brussel.

Beslissing van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie die de beslissing van de selectiecommissie bekrachtigt

donderdag 27 oktober 2022 (= een richtdatum)

Je ontvangt ten laatste drie werkdagen later schriftelijk de beslissing via e-mail.

Startdatum (bij voorkeur)

donderdag 3 november 2022

 

 

Ben je het niet eens met de beslissing van het College?

In dat geval kun je beroep aantekenen tegen deze beslissing bij de Raad van State. Dat kan via een verzoekschrift tot nietigverklaring of een verzoekschrift tot schorsing van de beslissing van het College. Je richt je verzoekschrift in een aangetekende brief naar de Raad van State binnen 60 dagen nadat je de e-mail met de beslissing van het College hebt ontvangen.

Griffie afdeling bestuursrechtspraak

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

1040 Brussel

02 234 93 09

Hoe solliciteer je?

Wil je je kandidatuur indienen? Surf dan naar www.jobsolutions.be/register/12812-8 en vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan ten laatste op zondag 25 september 2022.

Voeg ook een scan van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, en een scan van je getuigschrift preventieadviseur niveau 1 (of niveau 2). Als laatstejaarsstudent 2022-2023 voeg je het bewijs van je inschrijving in je onderwijsinstelling toe.

Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Heb je nog vragen?

Over

Wie kan je helpen?

Contactgegevens

De selectieprocedure

Vanessa Van Damme

jobs.vgc@vgc.be of 02 563 06 73

De functie zelf

 

preventiedienst@vgc.be

De Vlaamse Gemeenschapscommissie

 

www.vgc.be

 

Solliciteer

Solliciteren tot 25/09

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel