Supervisor EHS

Objectieven

Als Supervisor EHS ben je verantwoordelijk voor het opvolgen en de implementatie van het veiligheids-, milieu-, en omgevingsbeleid binnen Plasma Industries Belgium (sites Neder-Over-Heembeek en Buggenhout), met als doel de veiligheid van het personeel te kunnen garanderen en optimaliseren.

Belangrijkste verantwoordelijkheden en resultaatsgebieden

Leiden EHS Afdeling: uitwerken en opvolgen van alle aspecten betreffende het leiden van onze EHS afdeling

 • Opvolgen personeel
 • Vertegenwoordiger van de afdeling in de diverse overlegorganen
 • Budgetbeheer
 • Uitwerken algemeen EHS-beleid rekening houdend met de wettelijke contact en business requirements

Uitwerken van de risico analyse in samenwerking met de interne preventie-adviseur, de externe preventiedienst en de arbeidsgeneesheer

 • Opsporen, analyseren en inventariseren van gevaren en risico’s binnen organisatie (door middel van rondgangen, …) teneinde maatregelen voor te stellen om deze te minimaliseren en of te elimineren;
 • Opmaken en opvolgen van de risicoanalyse met betrekking tot nieuwe projecten (Hazop analyse);
 • Opstellen van procedures en richtlijnen op vlak van veiligheid om een consistente naleving van de wetgevende richtlijnen te garanderen.

Implementeren en opvolgen van de adviezen van de preventie-adviseur of de toegewezen veiligheidsprojecten

 • Analyseren en opvolgen van;
 • Adviseren  en opvolgingen van preventieve maatregelen;
 • Opvolging van de probleemgebieden met betrekking tot welzijn;
 • Voorstellen doen van budget bij opvolging projecten en dit beheren
 • Implementatie REACH wetgeving gevaarlijke producten;
 • Toezien op de naleving van de veiligheids-, brand- of EHBO voorschriften

Bijdragen en deelnemen aan sensibiliseringsinitiatieven in het kader van de algemene veiligheid van de werknemer

 • Voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van acties m.b.t veiligheid;
 • naleving van de veiligheidsprocedures in samenwerking met de hiërarchische lijn;
 • Informeren van medewerkers inzake veiligheidsrisico’s, procedures, maatregelen op de werkvloer.

Milieu en omgeving : opvolgen en implementeren van het milieu- en omgevingsbeleid met als doel de organisatie te voorzien van de correcte vergunningen en een gecontroleerd arbeidsmilieu:

 • Mede bepalen van het strategisch advies naar de overheid toe in samenwerking met ondersteunende externe dienst
 • Opvolgen en aanvragen nodige vergunningsaanpassingen
 • Uitvoeren van acties die de randvoorwaarden van de vergunning overeenkomstig naleven

Adviseren : advies verlenen aan management en directie over het te volgen veiligheids-,milieu-, en omgevingsbeleid, in samenwerking met de preventieadviseurs en –ingenieurs en volgens de geldende richtlijnen en wettelijke bepalingen, met als doel richtinggevende informatie te verstrekken.

 •  deelname aan vergaderingen CPBW (verplicht)
 • Verbeteringsvoorstellen maken en opvolgen van investeringsprojecten
 • Opstellen en verbeteren SOP’s

Profiel

 • Master Industrieel Ingenieur Elektromechanica, elektriciteit of Chemie;
 • Bijkomende opleiding Preventie Adviseur Niveau I of II of veiligheidsingenieur;
 • 5 jaar ervaring in een soort gelijke functie binnen productie omgeving (ervaring binnen de farmaceutische industrie is een troef) en of in projectbeheer;
 • Vertrouwd zijn met GMP-richtlijnen (Good Manufacturing Practices) en SOP’s (Standard Operating Procedures) is een troef;
 • Kennis van wettelijk kader en veiligheidsnormen;
 • Analytisch, pragmatisch en hands-on;
 • Doorzetter en motivator (overtuigingskracht);
 • Taalkennis: Nederlands, Frans en een degelijke kennis van Engels;
 • Communicatief, proactief en autonoom kunnen werken;
 • Vlot overweg kunnen met MS Office pakket.

Aanbod

PIBe biedt lange termijn perspectieven. Je werkt in een internationale technologisch hoogstaande omgeving. PIBe investeert in degelijke on-the-job trainings. In ruil voor je prestaties ontvang je een competitief loon, groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijd- en ecocheques.

Bovendien is er een interessante verlofregeling met extra vakantiedagen.

Interesse? Bezorg dan snel je motivatiebrief en CV via online inschrijving of via HR-RH.Info@plasma-industries.be.


Objectifs

En tant que Supervisor EHS, vous êtes responsable du suivi et de l'implémentation de la politique de sécurité, d'écologie et d'environnement au sein de Plasma Industries Belgium (sites de Neder-Over-Heembeek et de Buggenhout), en vue de garantir et d'optimaliser la sécurité du personnel.

Principaux domaines de résultats et responsabilités

Diriger la division EHS : élaborer et assurer le suivi de tous les aspects relatifs à la direction de notre division EHS

 • Assurer le suivi du personnel
 • Représenter de la division dans divers organes de concertation
 • Gérer le budget
 • Élaborer la politique EHS générale en prenant en considération les exigences légales en matière de contact et opérationnelles

Élaborer l'analyse de risques en collaboration avec le conseiller interne en prévention, le service de prévention externe et le médecin du travail :

 • Déceler, analyser et inventorier les dangers et risques dans l'organisation (par le biais de visites…) afin de proposer des mesures visant à les minimaliser et/ou à les éliminer ;
 • Rédiger et assurer le suivi de l'analyse de risques concernant les nouveaux projets (analyse Hazop) ;
 • Rédiger des procédures et directives dans le domaine de la sécurité en vue de garantir un respect cohérent des directives légales.

Implémenter et assurer le suivi des avis du conseiller en prévention ou des projets de sécurité attribués :

 • Analyser et assurer le suivi de ;
 • Conseiller et respecter des mesures préventives ;
 • Assurer le suivi des domaines problématiques en matière de bien-être ;
 • Formuler des propositions de budget lors du suivi de projets et les gérer
 • Implémenter la législation REACH sur les produits dangereux ;
 • Veiller au respect des prescriptions en matière de sécurité, d'incendie ou de premiers secours 

Contribuer et participer aux initiatives de sensibilisation dans le cadre de la sécurité générale du travailleur :

 • Préparer, mettre en œuvre et suivre des actions en matière de sécurité ;
 • Veiller au respect des procédures de sécurité en collaboration avec la hiérarchie ;
 • Informer les collaborateurs sur les risques de sécurité, les procédures et les mesures sur le terrain

Écologie et environnement : suivre et implémenter la politique écologique et environnementale en vue de fournir à l'organisation les permis corrects et un environnement de travail contrôlé :

 • Participer à l'élaboration de l'avis stratégique destiné aux pouvoirs publics en collaboration avec le soutien d'un service externe
 • Assurer le suivi et demander les adaptations de permis nécessaires
 • Mettre en œuvre des actions qui respectent les conditions-cadres du permis

Conseiller: fournir des conseils au management et à la direction sur le respect de la politique de sécurité, d'écologie et d'environnement, en collaboration avec les conseillers et les ingénieurs en prévention, conformément aux directives et dispositions légales en vigueur, en vue de fournir des informations directrices.

 • Participer aux réunions CPPT (obligatoire)
 • Formuler des propositions d'amélioration et suivre les projets d'investissement
 • Élaborer et améliorer les SOP

Profil

 • Master en Ingénieur Industriel Electromécanique, électricité ou chimie;
 • Formation supplémentaire en Conseiller en Prévention  Niveau I ou II ou ingénieur en sécurité;
 • 5 années d’expérience dans une fonction similaire dans le domaine de la production  (expérience au sein du secteur pharmaceutique est une atout)  et/ou en gestion de projet;
 • Etre familiarisé avec les  directives  GMP (Good Manufacturing Practices) et SOP’s (Standard Operating Procedures) est un plus;
 • Connaissances du cadre juridique et des normes de sécurité;
 • Analytique, pragmatique et hands-on;
 • Persévérant et motivant (capacité de persuasion);
 • Bilingue  Français - Néerlandais et une bonne connaissance de l’Anglais;
 • Communicatif, proactif et autonome;
 • Bonne maîtrise du package  MS Office.

Offre

PIBe offre des perspectives à long terme. Vous travaillerez dans un environnement technologique de pointe et international. PIBe investit dans des formations on-the-job de qualité. Vous recevrez un salaire compétitif, une assurance groupe et hospitalisation, des chèques repas et des écochèques.

Vous profiterez en outre d'un régime de congés intéressant comportant des jours de congé supplémentaires.

Vous êtes intéressé(e)?

Envoyez-nous votre lettre de motivation et votre CV via le formulaire de candidature en ligne ou à l'adresse HR-RH.Info@plasma-industries.be.

Plasma Industries

de Tyraslaan 109, 1120 Brussel