Preventieadviseur

Aanwerving van een Preventieadviseur Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk B1-B3, voltijds, statutair

Vilvoorde is een dynamische stad aan het water, waar het aangenaam wonen en werken is. Dagelijks zetten meer dan 300 medewerkers zich in om de stad nog aangenamer te maken. Om de maatregelen zoals bepaald in de welzijnswet toe te passen, zijn we op zoek naar een preventieadviseur. Als preventieadviseur heb je een adviserende functie inzake veiligheid, preventie en welzijn op het werk.

In overleg met de leidinggevenden, maak je een globaal actieplan op en vertaal je dit naar de werkvloer. Je volgt de acties op en stuurt bij waar nodig. Je maakt verslagen op en zorgt voor een goede opvolging van dossiers. Als preventieadviseur werk je actief mee aan een gedragen veiligheidssfeer: je treedt op als coach om het veiligheidsbeleid in de ruime zin te ondersteunen. Je kan zelfstandig werken en probleemoplossend denken. Je wordt eveneens ingeschakeld in het gemeentelijk noodplan en neemt de rol op van noodplanambtenaar.

Taakomschrijving

De preventieadviseur verpersoonlijkt de interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IPBW). Hij staat het bestuur als werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bij voor de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en alle andere preventiemaatregelen en –activiteiten. Tevens neemt de preventieambtenaar de rol op van de ambtenaar noodplanning.

Voornaamste verantwoordelijkheidsgebieden

 1. Leveren van technisch/gespecialiseerd advies en eventueel beleidsadvies met betrekking tot een specifiek domein van de stedelijke dienstverlening.
  Voorbeelden activiteiten
  • Advies verstrekken over ieder ontwerp, maatregel of middel, dat men wenst toe te passen en die rechtstreeks of onrechtstreeks, onmiddellijk of op termijn, gevolgen kunnen hebben voor het welzijn van de werknemers;
  • Advies verlenen bij overheidsopdrachten in het kader van de aankoop van arbeidsmiddelen; persoonlijke beschermingsmiddelen en inrichting arbeidsplaatsen;
  • Ter beschikking staan van de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers voor alle vragen die rijzen in verband met de toepassing van de wet en haar uitvoeringsbesluiten en deze, in voorkomend geval, voorleggen voor advies aan de externe dienst;
  • Opmaken en actualiseren van de risico-inventaris en –analyse.
    
 2. Verrichten van opzoekingswerk en studiewerk met het oog op het verstrekken van een onderbouwde dienstverlening.
  Voorbeelden activiteiten
  • Bijhouden van de wettelijk voorgeschreven documentatie in het kader van de permanente risicoanalyse en het opstellen en het bijsturen van het globaal preventieplan en het jaaractieplan;
  • Grondig beheersen van de vigerende wetgeving inzake noodplanning en deze planmatig en tijdig implementeren;
  • Volgen van functierelevante vorming en opleiding.
    
 3. Opstarten, behandelen of opvolgen van dossiers, met daarbij de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bepaalde onderdelen.
  Voorbeelden activiteiten
  • Opstellen van het globaal preventieplan;
  • Opstellen van het jaaractieplan;
  • In het kader van het beheer en de werking van de IPBW:
   • Opstellen van de voorgeschreven maandverslagen
   • Opstellen van de voorgeschreven jaarverslagen
   • Opstellen van de voorgeschreven arbeidsongevallenkaart
  • Bijhouden van de kennisgevingen die in toepassing van de wet en zijn uitvoeringsbesluiten aan de overheid moeten worden verricht;
  • Mee opstellen van interne noodprocedures en de toepassing van de maatregelen te nemen in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar
  • Zelf de nodige maatregelen treffen om de oorzaken van het gevaar of de hinder te verhelpen in geval van dringende noodzakelijkheid en de onmogelijkheid om op de directie beroep te doen
  • Opmaken en up-to-date houden van het algemeen nood- en interventieplan van de stadVilvoorde en van de bijzondere nood- en interventieplannen alsook de bestemmelingen ervan op de hoogte brengen;
  • Opmaken van interne noodplannen van het stadsbestuur;
  • Opmaken en actueel houden van het monodisciplinair plan van discipline 5 in samenwerking met de communicatieambtenaar
  • Beheren van de budgetten (zowel voor noodplanning als IPBW).
    
 4. Verlenen van technische assistentie aan collega’s, interne en externe klanten.
  Voorbeelden activiteiten
  • Advies verlenen over de vorming in het kader van preventie, van de werknemers;
  • Advies verlenen over de organisatie van de arbeidsplaats, de werkpost, de omgevingsfactoren, de arbeidsmiddelen en de individuele uitrusting;
  • Advies verlenen over de hygiëne op de arbeidsplaats inzonderheid wat de keukens, refters, kleedkamers, sanitaire installaties,…betreft die bestemd zijn voor de werknemers.
  • Advies verlenen over het opstellen van instructies betreffende:
  • Het gebruik van arbeidsmiddelen;
  • Het gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • De voorkoming van brand;
  • De toe te passen procedures in het geval van ernstig en onmiddellijk gevaar;
  • Verzekeren van de coördinatie met de externe dienst door aan de externe dienst alle nuttige informatie te verstrekken die zij nodig heeft voor het vervullen van haar opdrachten
  • Beheren van het veiligheidsportaal (input en actueel houden van de gegevens in de software toepassen)
  • Organiseren van de voorafgaandelijke informatie aan de bevolking over de noodplanning en over de risico’s;
  • Zorgen voor de uitvoering en communicatie van maatregelen die voortvloeien uit ernstige bedreigingen van de volksgezondheid, zoals epidemieën, hitte, enz.;
  • Verzorgen van het secretariaat van het gemeentelijk crisiscentrum tijdens een rampsituatie met inbegrip van het bijhouden van het digitaal logboek van het coördinatiecomité;
  • Continu verzekeren van de uitoefening van de taken van noodplanambtenaar (cfr. oproepbaarheid, informatieoverdracht in geval van afwezigheid)
    
 5. Inspecteren, controleren en/of begeleiden in het kader van reglementeringen of beleidsbeslissingen.
  Voorbeelden activiteiten
  • Verrichten van veelvuldige en systematische onderzoeken op de arbeidsplaats, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van de werkgever, hetzij binnen de kortst mogelijke tijd na een aanvraag van de werknemers of hun vertegenwoordigers;
  • De werkposten onderzoeken op eigen initiatief, op vraag van de werkgever of op vraag van de betrokken werknemers, telkens wanneer een werknemer die op die werkpost wordt tewerkgesteld wordt blootgesteld aan de verhoging van de risico’s of nieuwe risico’s
  • Verrichten van een grondig onderzoek van de arbeidsplaatsen en de werkposten en dit ten minste één maal per jaar
  • Onderzoeken en opsporingen verrichten voor de verbetering van het welzijn van de werknemers
  • Zelf analyses of controles uitvoeren of doen uitvoeren onder de voorwaarden bepaald door de wet en de uitvoeringsbesluiten
  • Kennis nemen van fabricageprocédés, werkmethodes en arbeidsprocessen en ze ter plaatse onderzoeken en maatregelen voorstellen om de risico’s te verhelpen die eruit voortvloeien
  • Uitwerken van een oefenbeleid om de noodplanning uit te testen, organiseren en evalueren van rampoefeningen.
  • Verzekeren van de informatieveiligheid van persoonsgegevens van burgers en andere stedelijke confidentiële informatie die de medewerkers beheren tijdens het uitvoeren van de activiteiten verbonden aan hun functie, zoals:
   • Opvolgen van het informatieveiligheidsbeleid en de procedures van de stad;
   • Naleven van de wettelijke privacy vereisten;
   • Melden van informatieveiligheidsrisico’s en inbreuken tegen het informatieveiligheidsbeleid..
 6. Deelnemen aan intern/extern overleg.
  Voorbeelden activiteiten
  • Verrichten van de taken in het kader van het secretariaatswerk van het comité IPBW;
  • Organiseren van de samenwerking met de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk telkens wanneer er beroep gedaan wordt op de externe dienst;
  • Verzorgen van het secretariaat van de veiligheidscel;
  • Deelnemen aan veiligheidsvergaderingen bij grote of speciale evenementen. 

Profiel

 • Je beschikt over een bachelorsdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld, bij voorkeur in een technische richting EN je bent in het bezit van een diploma preventieadviseur niveau 2 ofwel houder van een getuigschrift basisopleiding preventieadviseur niveau 3 en bereid om de opleiding preventieadviseur niveau 2 te volgen en het getuigschrift te behalen binnen een termijn van 2 jaar. OF geen diplomavoorwaarden maar je bent houder van het getuigschrift “Preventieadviseur niveau 2 EN hebt minstens 5 jaar ervaring in de functie en slagen in een niveau- en capaciteitstest.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 
 • Buitenlandse diploma’s moeten vergezeld zijn van een gelijkstellingsbewijs (zie www.ond.vlaanderen.be/naric/).
 • Je bent in het bezit van een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 1 art.595).
 • Je kan uitstekend communiceren in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.

Aanbod

 • Weddeschaal niveau B
 • Minimale bruto beginwedde: 2.412,49 euro/maand (voltijds functie).
 • Ervaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen en relevante werkervaring uit de privésector of als zelfstandige kan onbeperkt meegenomen worden.
 • De wedde wordt vermeerderd met vakantiegeld, eindejaarstoelage en maaltijdcheques.
 • Eveneens gratis woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer; fietsvergoeding en hospitalisatieverzekering.
 • Interessante verlofregeling en werktijden waardoor een evenwichtige combinatie van vrije tijd/gezin en werk mogelijk is. Als noodplanambtenaar ben je bereid aanwezig te zijn wanneer zich een ramp voordoet, ook ’s avonds en in het weekend.

Kandidatuurstelling

Uiterlijk op 26 januari 2019 via www.jobsolutions.be/register/3272 , de website www.vilvoorde.be, of te verzenden aan het college van burgemeester en schepenen, Stadhuis, Grote Markt, 1800 Vilvoorde, of tegen ontvangstbewijs af te geven op de dienst personeel. De kandidatuurstelling omvat een curriculum vitae, een kopie van je diploma en motivatiebrief. Indien je de bewijsstukken niet kunt voorleggen, word je kandidatuur niet aanvaard.

Selectie

De selectiedatum moet nog vastgesteld worden. Indien er veel kandidaten zijn kan een preselectie georganiseerd worden. Deze preselectie is eliminerend.

 • De schriftelijke proef omvat een competentieproef en/of een gevalstudie. Indien nodig, worden op voorhand (wet)teksten bezorgd of is er tijdens de proef informatie consulteerbaar. Het is ook mogelijk dat er een schriftelijke voorbereiding gevraagd wordt, die dan tijdens de mondelinge proef wordt toegelicht aan de juryleden. Wie slaagt (= minstens 50% van de punten), wordt uitgenodigd voor het volgende gedeelte.
 • Het psychotechnisch gedeelte of het assessment bevat verschillende onderdelen al naargelang de vereiste competenties. Het resultaat is geschikt of niet geschikt. Wie geschikt bevonden is, wordt uitgenodigd voor de mondelinge proef.
 • De mondelinge proef peilt naar de motivatie er worden een aantal competenties bevraagd of de schriftelijke voorbereiding wordt verder bevraagd. Ook voor dit onderdeel moet minstens 50% van de punten behaald worden.

Voor beide proeven samen, schriftelijk en mondeling, moet minstens 60% van de punten behaald worden om geslaagd te zijn. Indien meerdere kandidaten geslaagd zijn, wordt er een bindende wervingsreserve opgesteld. De volgorde op deze wervingsreserve, wordt bepaald door het aantal behaalde punten. De inhoud en de vragen van het examenprogramma, wordt opgesteld door een externe jury, ondersteund door de stadssecretaris.

 

Solliciteer

Solliciteren kan tot 26/01/2019

Stad Vilvoorde

Grote Markt, 1800 Vilvoorde