Arts inspecteur (m/v/x)

Jobinhoud

 • Je voert al of niet aangekondigde inspectiebezoeken uit in bedrijven, instellingen en op bouwplaatsen die in je ambtsgebied gevestigd zijn en je gaat na of de regelgeving er op het vlak van welzijn op het werk wordt nageleefd. Inspectiebezoeken zijn ofwel proactief, op initiatief van de inspecteur of de dienst zelf, ofwel reactief, in het kader van een geopend onderzoek (bijvoorbeeld een klacht, een arbeidsongeval of de aangifte van een beroepsziekte).
 • Indien je inbreuken op de regelgeving vaststelt zal je de toestand laten regulariseren. De mogelijke acties gaan van een schriftelijke waarschuwing, het opleggen van verplichte maatregelen, het bevel tot stopzetting van gevaarlijke activiteiten, het opmaken van een proces-verbaal van verhoor tot het opstellen van een proces-verbaal van overtreding.
 • Je informeert, adviseert en stimuleert de werkgevers en werknemers en hun vertegenwoordigers over de praktische toepassing van de welzijnsreglementering.
 • Je arbitreert geschillen tussen (de arts van) de werknemer en de arbeidsartsen in het kader van beslissingen van arbeidsongeschiktheid bij het gezondheidstoezicht op de werknemers en in het kader van de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers.
 • Je werkt als lid van een kennisgroep actief mee aan het beheren en verspreiden van de kennis in minstens de welzijnsdiscipline gezondheid en houdt je kennis op vlak van arbeidsgezondheid actueel.
 • Je werkt mee aan het identificeren van opleidingsbehoeften voor inspecteurs en je bent bereid om zelf ook mee te werken aan opleidingen.
 • Je werkt actief mee aan nationale of lokale projecten of campagnes, waarvan je ook de leiding kan hebben.
 • Je vertegenwoordigt de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk in diverse (inter)nationale en provinciale vergaderingen.
 • Je schaaft je kennis over de wetgeving en de toepassing ervan voortdurend bij.

Bijzonderheden aan de functie

 • Je bent flexibel wat betreft werkuren en maakt hierbij zelf je werkschema op.
 • Je administratieve standplaats is je thuisadres indien je binnen het ambtsgebied van de regionale directie woont, zo niet is het de eerste gemeente binnen het ambtsgebied op de weg van je woonplaats naar het directiekantoor.
 • Je komt op het directiekantoor hoofdzakelijk voor dienstvergaderingen, teamvergaderingen, overleg met je directiehoofd, sectorverantwoordelijke of projectleider, besprekingen met je collega's of verstrekken van inlichtingen aan werknemers of werkgevers die zich aandienen of telefonisch contact opnemen.
 • Als inspecteur maak je deel uit van een multidisciplinair inspectieteam dat geleid wordt door een directiehoofd of een sectorverantwoordelijke.
 • Je moet je autonoom kunnen verplaatsen naar de bedrijven en over voldoende fysieke capaciteiten beschikken om ter plaatse inspecties uit te voeren. Je bezit bij voorkeur een rijbewijs B en een eigen wagen, gezien het aantal verplaatsingen noodzakelijk voor het uitoefenen van de functie.

Profiel

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je reageert resultaatgericht op stress, controleert de eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.
 • Je neemt een flexibele houding aan ten aanzien van en speelt in op veranderende omstandigheden en diverse situaties.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van jouw expertise.

Technische competenties

 • Je hebt snel inzicht in complexe regelgeving en kan deze toepassen en verduidelijken voor niet ingewijden.
 • Je kan je mondeling correct, vlot, diplomatisch en genuanceerd uitdrukken.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Opgelet! De competentie in het vet ('Beslissen') wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (X2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je kan vlot omspringen met informatica (MS Office, internet,…).
 • Je beschikt over een rijbewijs B.
 • Je bent flexibel wat betreft werkuren.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum

 • Diploma van arts, uitgereikt overeenkomstig het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, vroeger afgeleverd en bekrachtigd overeenkomstig de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma? 

 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2018-2019 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je hebt je diploma behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen. Aangezien het beroep van arts een gereglementeerd beroep is in België, kan je – als je voldoet aan de voorwaarden-  evenwel gebruik maken van de Europese richtlijn 2005/36/CE over de erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die hetzelfde beroep willen uitoefenen in een andere lidstaat. Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs&id_country=1&quid=1&mode=asc&maxRows=* .
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor, Paulien STEVENS (zie 'Contactgegevens Selor').

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: 44.174,57 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Premies (deze bedragen zijn vergoedingen en dus niet aan belastingen onderhevig): 

 • Bureauvergoeding van 126,96 EUR netto per maand (de inspecteur is verplicht thuis een bureel in te richten).
 • Forfaitaire dagvergoeding van 272,73 EUR netto per maand.
 • Forfaitaire vergoeding voor internet en gebruik van een smartphone van 51 EUR netto per maand.
 • Kilometervergoeding voor de dienstverplaatsingen met eigen wagen (binnen een gelimiteerd kilometercontingent).

Voordelen eigen aan de functie

 • Een laptop en een smartphone.
 • Veiligheidskledij (helm, schoenen, laarzen, vest).
 • Gratis aanvullende omniumpolis voor dienstverplaatsingen indien je je eigen wagen gebruikt.
 • Compensatie (in loon of recuperatie-uren) voor de uren gepresteerd in het weekend of ‘s nachts.

Bijzonderheden eigen aan de functie 
Je administratieve standplaats hangt af van de plaats waar je werkt. Je komt op het directiekantoor voor dienstvergaderingen, teamvergaderingen, overleg met de directeur, besprekingen met je collega's, het verzenden van brieven of rapporten,… 

Voordelen als federaal ambtenaar

 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • Voordelige hospitalisatieverzekering
 • Allerlei sociale voordelen
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • Mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen 
 • Glijdende werkuren in een 38-uren week
 • Dynamische personeelsvereniging (organiseert socio-culturele, sportieve en recreatieve activiteiten)
 • 26 dagen jaarlijks vakantieverlof (bij volledige prestaties) en dienstvrijstelling tussen Kerstmis en Nieuwjaar

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. 

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 19/04/2018. Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.Je kan niet solliciteren via fax of e-mail

Meer info over de jobinhoud?

Dr. Alfred VOLCKAERTS - Adviseur 
AD TWW - Directie Antwerpen
Tel.: 02/233.45.77 
E-mail: Alfred.VOLCKAERTS@werk.belgie.be 

Dr. Karel VAN DAMME - Adviseur-generaal 
AD TWW - Afdeling van het kennisbeheer inzake welzijn op het werk 
Tel.: 02/233.45.71 
E-mail: Karel.VANDAMME@werk.belgie.be

 

 

FOD WASO

Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel