Preventieadviseurs arbeidsveiligheid (bachelor / master)

Functieomschrijving

Ben je op zoek naar een gevarieerde job met veel autonomie? Is werken aan de veiligheidscultuur binnen de Vlaamse overheid jouw ding? Wil je graag meewerken aan het welzijnsbeleid van de Vlaamse overheid i.v.m. arbeidsveiligheid? Dan is deze vacature iets voor jou!
Als preventieadviseur arbeidsveiligheid word je enerzijds toegewezen aan welbepaalde departementen of agentschappen waarvan je het aanspreekpunt bent. Zo kan je als preventieadviseur toegewezen worden aan bijvoorbeeld het Agentschap Natuur en Bos, het Agentschap Wegen en Verkeer, of andere…
In dit kader onderzoek je risico’s op de werkplek, analyseer je de arbeidsongevallen, onderzoek je klachten, formuleer je adviezen, enz. Je motiveert het personeel en het lijnmanagement tot veilig handelen en neemt hiervoor de nodige stappen en initiatieven. Anderzijds neem je initiatieven die bijdragen tot de interne werking, ten behoeve een kwaliteitsvolle en uniforme dienstverlening. We zoeken gemotiveerde collega’s met verantwoordelijkheidszin en zin voor initiatief. Je communiceert vlot, je hebt kennis over de regelgeving i.v.m. arbeidsveiligheid en je hebt bij voorkeur kennis van projectmanagement. De toewijzing van entiteiten gebeurt in samenspraak. We houden hier rekening met de noden binnen de dienst, jouw interesses en uw woonplaats. Desondanks ben je flexibel en bereid om je te verplaatsen over heel Vlaanderen.

Profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarden :

 1. Je hebt een bachelor diploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid, dit bij voorkeur in een technische richting.
 2. Je hebt met succes de specialisatiemodule tot preventieadviseur niveau 1 of 2 – arbeidsveiligheid gevolgd of je bent momenteel in opleiding. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je attest effectief behaald hebt.
 3. Je hebt bij voorkeur relevante werkervaring als preventieadviseur arbeidsveiligheid.

Werk je al binnen de diensten van de Vlaamse overheid, dan kan je ook deelnemen via de interne arbeidsmarkt als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan één van onderstaande voorwaarden:

 1. Je bent statutair ambtenaar binnen de diensten van de Vlaamse overheid en geslaagd voor een loopbaanselectie voor de graad van de vacature.
 2. Of je werkt als (statutair) ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen de diensten van de Vlaamse overheid.
 3. Of je bent contractueel tewerkgesteld in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking.
 4. Of Je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen de diensten van de Vlaamse overheid en hebt een vrijstelling voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. III 22).

Je kunt ook deelnemen via externe mobiliteit indien je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde:

 1. Je bent een vastbenoemd personeelslid bij een externe overheid en je bent tewerkgesteld in een functie van een gelijkwaardige graad.

Onder externe overheid wordt begrepen (art. VI 30ter):

 • Federale overheid
 • Diensten van andere gemeenschappen en gewesten
 • Entiteiten en raden die niet behoren tot de Diensten van de Vlaamse overheid (zoals VRT, Vlaams
 • Parlement, UZ Gent)
 • Lokale besturen (gemeenten, provincies, OCMW’s)
 • Onderwijssector

Aanbod

 • Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van deskundige (rang B1) met de bijbehorende salarisschaal B111. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2.372,59 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Aan de functie van preventieadviseur is nog een bijkomende maandelijkse premie verbonden in functie van de gevolgde specialisatiemodule.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang als de vacature bent tewerkgesteld.
 • Word je aangeworven via de externe mobiliteit, dan bedraagt de proefperiode maximum 3 maand. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige. Als ambtenaar behoud je ook je laatst verworven administratieve anciënniteiten. In contractueel verband geleverde prestaties tellen mee voor de dienstanciënniteit.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

Voor deze vacature wordt ook een werfreserve aangelegd uit de lijst van de geschikte deelnemers.

Werfreserve voor preventieadviseurs arbeidsveiligheid, niveau A

Het departement Kanselarij en Bestuur van de Vlaamse Overheid legt ook een werfreserve aan voor preventieadviseur arbeidsveiligheid niveau A. Meer info hierover vind je hier.

Vlaamse Overheid (Departement Kanselarij en Bestuur)

Havenlaan, 1000 Brussel