Adjunct van de directeur - interne preventieadviseur (niveau A)

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is een overheidsinstelling opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989. Op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de VGC bevoegd voor culturele, onderwijs- en persoonsgebonden materies.

Als adjunct van de directeur – interne preventieadviseur sta je de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bij inzake de toepassing van de maatregelen bedoeld in de welzijnswet.

Opdrachten

 • Je leidt de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, die bestaat uit een voltijdse preventieadviseur (niveau A) en een halftijdse deskundige (niveau B).
 • Je coördineert en volgt het beleid op voor preventie en bescherming op het werk. Hiervoor ontwikkel je de nodige procedures en actieplannen, verzorg je opleidingen en sta je in voor de nodige rapporteringen.
 • Je analyseert en evalueert de gevaren en risico's op het werk en neemt initiatief om de noodzakelijke maatregelen voor te stellen, om de risico's te beperken of uit te schakelen. Hiervoor bezoek je de verschillende arbeidsplaatsen, administratiehuizen, gemeenschapscentra en onderwijsinstellingen.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor het management en de personeelsleden op het vlak van preventie en waakt over de continue informatieopdracht en sensibilisering.
 • Je werkt samen met de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (gezondheidstoezicht en risicobeheersing) en andere externe partners.
 • Je neemt deel aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.
 • Je volgt de ontwikkelingen binnen het welzijns- en preventiebeleid nauwgezet op en past deze toe in de organisatie.

Wat is het competentieprofiel?

Waardegebonden competenties

Gelden voor iedereen binnen de organisatie, voor alle niveaus en alle functies.

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

Niveaugebonden competenties

Interactief gedrag

 • anderen overtuigen
 • samenwerken

Omgaan met informatie

 • problemen analyseren
 • oordelen vormen
 • een visie ontwikkelen

Probleemoplossend gedrag

 • initiatief nemen
 • organisatiesensitief handelen

Beheersmatig gedrag

 • plannen en organiseren
 • taken en processen opvolgen

Functiegebonden competenties

Bereid zijn te leren:

 • wetgeving inzake welzijn op het werk
 • Nieuwe methodes aanleren voor het uitvoeren van risicoanalyses

Toelatingsvoorwaarden

Algemene toelatingsvoorwaarden

 • beschikken over een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type, ofwel beschikken over een attest waaruit blijkt dat de kandidaat beschikt over de niveaugebonden competenties van niveau A die buiten diploma zijn verworven, overeenkomstig artikel 2.2.6 rechtspositiebesluit;
 • een blanco uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • aan de dienstplichtwetten voldoen;
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.

Specifieke toelatingsvoorwaarden

 • beschikken over een getuigschrift preventieadviseur niveau 1, dat je reeds bezit of dat je zal behalen na indiensttreding.

Laatstejaarsstudenten 2018-2019 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma hebben voorgelegd.
Houders van een buitenlands diploma dienen een academische gelijkwaardigheidserkenning, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs, voor te leggen op het moment van de inschrijving.

Selectieprocedure

Het programma voor het functiespecifiek aanwervingsexamen bestaat uit een cv- en motivatiescreening, een schriftelijk (eliminerend) en een mondeling gedeelte.

Cv- en motivatiescreening

De selectiecommissie kan tot een eliminerende voorselectie besluiten aan de hand van vooropgestelde criteria als er meer dan 25 kandidaten inschrijven. In dat geval organiseert de selectiecommissie een cv- en motivatiescreening waarbij interesse, ervaring en de functiegebonden competenties worden beoordeeld. Kandidaten dienen 50% te behalen. De punten van de voorselectie worden niet meegerekend voor het verdere aanwervingsexamen.

Schriftelijk gedeelte

De selectiecommissie organiseert een schriftelijk gedeelte met functierelevante situaties en vragen, waarbij de niveau- en functiegebonden competenties bevraagd worden. Voor de schriftelijke proef dien je ten minste 50% van de punten (50/100) te behalen om te slagen, waarna je opgenomen wordt in een niveaugebonden reserve zonder rangorde. Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar. Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie keurt, op voorstel van de selectiecommissie, de niveaugebonden aanwervingsreserve goed.

Mondeling gedeelte

Kandidaten die slagen in het schriftelijk gedeelte, worden uitgenodigd voor het mondeling gedeelte. Dit gedeelte bestaat uit een interview met de selectiecommissie waarbij de waarde-, niveau- en functiegebonden competenties getoetst worden. In dit gedeelte wordt nagegaan of je profiel, motivatie en professionele verwachtingen overeenstemmen met de specifieke vereisten van de functie. Voor de mondelinge proef dien je ten minste 50% van de punten (50/100) te behalen om te slagen, waarna je opgenomen wordt in een functiespecifieke reserve met rangorde. Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar. Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie keurt, op voorstel van de selectiecommissie, de functiespecifieke aanwervingsreserve goed.

De selectiecommissie

De selectiecommissie wordt gevormd door:

 • Voorzitter: de heer Eric VERREPT, leidend ambtenaar; plaatsvervanger: de heer Gordan CENGIC, directeur directie Gebouwen en Patrimonium;
 • Intern jurylid: mevrouw Nancy MOONENS, adjunct van de directeur directie Personeel en HRM; plaatsvervanger: de heer Pieter LUYCKX, adjunct van de directeur directie Personeel en HRM;
 • Extern jurylid: de heer Abdelmalik AKKOUH, preventieadviseur IDEWE; plaatsvervanger: mevrouw Ineke VAN DEN ZEGEL, preventieadviseur IDEWE;
 • Secretaris: een personeelslid van de directie Personeel en HRM; plaatsvervanger: een personeelslid van de directie Personeel en HRM

Mogelijkheid tot beroep

Je hebt de mogelijkheid om tegen de beslissing van de selectiecommissie beroep aan te tekenen bij de Raad van State. Dat kan via een verzoekschrift tot nietigverklaring. Je kunt ook een verzoekschrift tot schorsing van de beslissing van de selectiecommissie indienen. Een verzoekschrift tot nietigverklaring of een verzoekschrift tot schorsing moeten met een aangetekende brief verstuurd worden naar de Raad van State – Griffie afdeling bestuursrechtspraak, Wetenschapsstraat 33 in 1040 Brussel –telefoon: 02 234 99 23. Dit beroep bij de Raad van State moet ingediend worden binnen de zestig dagen nadat je de brief met de beslissing van de selectiecommissie ontvangen hebt. Als je dat niet binnen die termijn doet, zal de Raad van State je beroep als onontvankelijk verwerpen (wegens laattijdige indiening).

Timing

 • Reageertermijn: je kan je kandidatuur indienen tot en met zondag 16 juni 2019.
 • De schriftelijke proef vindt plaats op maandag 24 juni 2019.
 • De mondelinge proef vindt plaats op dinsdag 9 juli 2019.
 • Het College neemt een beslissing op de collegevergadering van donderdag 18 juli 2019 (datum onder voorbehoud).
 • Indiensttreding voorzien vanaf augustus 2019.

Zowel de schriftelijke als de mondelinge proef zal plaatsvinden in het administratiehuis van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Emile Jacqmainlaan 135 te 1000 Brussel.

Ons aanbod

Naast een uitdagende functie in een dynamische omgeving biedt de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de functie van adjunct van de directeur (A111) een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 22 510 EUR en 37 760 EUR (geïndexeerde maandwedde – ongehuwd – geen personen ten laste – 0 jaar anciënniteit: 3 201,86 EUR bruto en 2068,10 EUR netto), aangevuld met andere voordelen:

 • Abonnement woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer: NMBS en De Lijn;
 • MIVB-abonnement;
 • hospitalisatieverzekering;
 • fietsvergoeding;
 • maaltijdcheques;
 • verhuispremie voor werknemers die naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verhuizen;
 • stadspremie voor werknemers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen
 • goede balans werk-privé: 35 vakantiedagen bij voltijdse tewerkstelling, flexibele werkuren, sluiting tussen Kerst en Nieuwjaar, mogelijkheid tot telewerken

Solliciteren

Solliciteren kan door het standaard CV volledig en correct in te vullen en uiterlijk op zondag 16 juni 2019 te sturen naar jobs.vgc@vgc.be met als onderwerp ‘kandidatuur interne preventieadviseur’ met een kopie van het vereiste diploma en getuigschrift preventieadviseur niveau 1 als je dat reeds bezit. Het standaard CV is een formulier van de VGC dat je vindt op de website www.vgc.be/vacatures. De online registratie geldt als indieningsdatum. Het diploma en getuigschrift (als je dat reeds bezit) dienen als bijlagen toegevoegd te worden, zoniet is je kandidatuur ongeldig.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze examenprocedure, neem contact op met mevrouw Vanessa Van Damme, deskundige bij de directie Personeel en HRM – e-mail: jobs.vgc@vgc.be of op het nummer 02 563 06 73. Meer informatie over de functie kan je verkrijgen via e-mail: preventiedienst@vgc.be. Voor meer informatie over de Vlaamse Gemeenschapscommissie, raadpleeg www.vgc.be.

 

 

 

Vlaamse gemeenschapscommissie

Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel