Preventieadviseur niveau 2

De Haven van Brussel, instelling van openbaar nut van categorie B, heeft als opdracht in te staan voor het beheer, de uitbating en de ontwikkeling van het kanaal, de haven, de voorhaven en alle haveninstallaties op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk gewest. In het kader van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur is de Haven van Brussel op zoek naar een: Preventieadviseur – niveau II (M/V/X)
 

Verantwoordelijkheden van de functie:

 • u adviseert de directie en de medewerkers om te voldoen aan de verplichtingen van de welzijnswetgeving (Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk) en om de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van de Haven van Brussel te optimaliseren;
 • u helpt bij het opzetten van een welzijnsbeleid in de Haven van Brussel (inspectie van de werkplekken, onderzoek van de werkplekken, behandeling van arbeidsongevallen, ...). U bent betrokken bij projecten voor het verbeteren of verhuizen van de verschillende werkplekken (kunstwerken, kapiteinsdienst, enz.);
 • u werkt samen met de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk en met alle actoren van het welzijn op het werk in de Haven van Brussel;
 • u ontwikkelt monitoring- en controlerapporten over veiligheid, preventie en welzijn op het werk en geeft adviezen en aanbevelingen voor een optimale werkomgeving. In dit kader vergroot u ook het bewustzijn onder medewerkers en directie over de naleving van normen en regels;
 • u neemt deel aan overlegvergaderingen en vergaderingen met de vakverenigingen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en een passend preventiebeleid te waarborgen;
 • u zorgt voor de coördinatie van alle activiteiten die nodig zijn om een veilige, gezonde en ergonomische werkomgeving te creëren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Zo bereidt u het jaarlijkse en vijfjaarlijkse preventieve actieplan voor, houdt u de statistieken bij en stuurt u ze door naar de FOD Werkgelegenheid en Arbeid.
 • u organiseert en coördineert evacuatieoefeningen, opleidingen voor interventieteams, EHBO-ers, enz;
 • u blijft op de hoogte van de ontwikkelingen en werkt je kennis op het gebied van welzijn op het werk bij en neemt ook deel aan de activiteiten van het netwerk van preventie-, veiligheids- en psychosociaal adviseurs;
 • u bent verantwoordelijk voor de periodieke inspectie van de technische installaties van de haven van Brussel;
 • u zorgt ervoor dat de organisatie van een evenement op het Havendomein in overeenstemming is met de wetgeving (risicoanalyse, vergunningen, ...).
 • u verzekert, in uw expertisegebied, de overdracht van de kennis die nodig is voor het uitoefenen van de functies binnen de Haven.

Uw profiel:

 • u hebt een masterdiploma (niveau A). Een kopie van het diploma dient toegevoegd te worden aan uw kandidatuur. Voor diploma’s die niet behaald werden in België vragen we ons eveneens het gelijkwaardigheidsattest te bezorgen;
 • u beschikt over het attest preventieadviseur niveau II of bent in opleiding om dit attest preventieadviseur niveau II te behalen in 2020;
 • u bent in het bezit van een rijbewijs B;
 • u hebt oog voor veiligheid en leeft instructies en regels na;
 • u dient als model en ondersteunt medewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden;
 • u hebt een scherp gevoel voor detail en het vermogen om prioriteiten te stellen;
 • u weet hoe problemen zelfstandig aan te pakken en op te lossen, alternatieven te zoeken en oplossingen te implementeren;
 • u hebt een zeer hoog gevoel van integriteit;
 • u bent streng en onpartijdig;
 • u beschikt over de nodige communicatie-en onderhandelingsvaardigheden;
 • u kan plannen en beschikt over organisatorische vaardigheden;
 • u bent Nederlandstalig – maar de kennis van de Franse taal is een troef.

Ons aanbod:

 • een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
 • een salaris overeenkomstig de overheidsbarema's – niveau A
 • 35 dagen verlof per jaar + een week tussen Kerst en Nieuwjaar
 • maaltijdcheques van 8 euro
 • de mogelijkheid tot een gratis hospitalisatieverzekering voor de werknemer (en betalend maar voordelig tarief voor gezinsleden wonend onder hetzelfde dak)
 • abonnementen voor het openbaar vervoer worden 100% terugbetaald (MIVB, TEC, De Lijn en NMBS)
 • terugbetaling abonnement VILLO op aanvraag
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie (via SELOR)
 • mogelijkheid fietsvergoeding
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • allerlei sociale voordelen

Geïnteresseerd?

Stuur dan uw kandidatuur (motivatiebrief, cv en kopie van uw masterdiploma en/of gelijkwaardigheidsattest) voor 15 juni 2020 per e-mail naar: jobs@port.brussels
 


 

Le Port de Bruxelles, organisme d’utilité publique de catégorie B, a pour mission de gérer, d'exploiter et de développer le canal, le port, l'avant-port ainsi que toutes les installations portuaires et fluviales sur le territoire de la Région Bruxelles-Capitale. Dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, le Port de Bruxelles est à la recherche de:
Conseiller en Prévention – niveau II (H/F/X)
 

Responsabilités inhérentes à la fonction :

 • Vous conseillez le management et les collaborateurs afin de répondre aux obligations de la législation sur le bien-être (Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail) et d’optimiser les conditions de travail pour les collaborateurs du Port de Bruxelles ;
 • Vous aidez à la mise en place d’une politique de bien-être au sein du Port de Bruxelles  (inspection des lieux de travail, examen des postes de travail, traitement des accidents de travail,…). Vous vous impliquez dans les projets d’aménagements ou de déménagements des différents lieux de travail (ouvrages d’art, Capitainerie, …) ;
 • Vous travaillez en collaboration avec le service externe pour la prévention et la protection au travail, ainsi qu’avec tous les acteurs du bien-être au travail au sein du Port de Bruxelles ;
 • Vous élaborez des rapports de suivi et de contrôle en matière de sécurité, de prévention et de bien-être au travail et donnez des conseils et des recommandations pour un environnement de travail optimal. Dans ce cadre, vous sensibilisez également les collaborateurs et le management au respect des normes et des règles.
 • Vous participez aux réunions de concertation et aux réunions avec les syndicats en vue d’améliorer les conditions de travail et de garantir une politique de prévention adaptée.
 • Vous assurez la coordination de toutes les activités nécessaires à la création d’un environnement de travail sûr, sain et ergonomique dans le respect des dispositions légales. Ainsi, vous préparez le plan d’action de prévention  annuel et quinquennal, vous tenez les statistiques à jour et les transmettez au SPF Emploi et Travail ;
 • Vous organisez et coordonnez les exercices d’évacuation ; vous mettez en place la formation des équipes d’intervention, des secouristes,…. ;
 • Vous restez informé des évolutions et actualisez vos connaissances dans le domaine du bien-être au travail et participez également aux activités du réseau des conseillers en prévention sécurité et psycho-sociaux;
 • Vous assurez la contrôle périodique des installations techniques du Port de Bruxelles;
 • Vous veillez à ce que l’organisation d’un événement sur le domaine du Port soit conforme à la législation (analyse de risque, permis, …)
 • Assurer, dans son domaine d’expertise, le transfert des connaissances utiles à l’exercice des fonctions au sein du Port ;

Votre  profil :

 • Diplôme de licencié/master (niveau A). Une copie du diplôme doit être jointe à votre candidature. Pour les diplômes non obtenus en Belgique, nous vous demandons également de nous fournir le certificat d'équivalence ;
 • En possession du Certificat de la formation complémentaire de conseiller en prévention niveau II  ou en formation pour obtenir ce certificat de conseiller en prévention de niveau II en 2020;
 • En possession du permis B ;
 • Avoir le sens de la sécurité et du respect des consignes et des règles et avoir le sens des niveaux hiérarchiques ;
 • Servir de modèle et soutenir les collaborateurs dans leur fonctionnement quotidien ;
 • Avoir un sens aigu des détails, pouvoir sélectionner les priorités ;
 • Savoir traiter et résoudre les problèmes de manière autonome, chercher des alternatives et mettre en œuvre les solutions ;
 • Avoir un sens très élevé de l’intégrité ;
 • Etre rigoureux et impartial ;
 • Avoir un sens aigu de la communication positive ;
 • Capacité de planification et d'organisation ;
 • Vous êtes francophone - mais la connaissance de la langue néerlandaise est un atout.

Nous  offrons :

 • Un contrat à durée indéterminée
 • Un salaire en fonction des barèmes publics – niveau A
 • 35 jours de congé par an + semaine entre Noël et Nouvel An
 • Des chèques-repas de €8/jour
 • La possibilité de souscrire à une assurance hospitalisation gratuite pour le membre du personnel (et payante mais tarif avantageux pour les membres de la famille vivant sous le même toit)
 • Le remboursement à 100% des abonnements de transport en commun (STIB, TEC, De Lijn et SNCB)
 • Le remboursement d’un abonnement Villo à la demande (vélo partagé)
 • La possibilité de bénéficier d’une allocation de bilinguisme (brevet SELOR)
 • La possibilité de recevoir une prime pour les déplacements en vélo
 • De nombreuses possibilités de formations (à suivre durant les heures de travail)
 • Divers avantages sociaux.

Intéressé(e)?

Envoyez votre candidature (lettre de motivation, Curriculum Vitae et copie de votre diplôme et/ou l’attestation d’équivalence de diplôme) au plus tard le 15 juin 2020 à jobs@port.brussels

Solliciteer

Stuur je motivatiebrief en CV naar jobs@port.brussels.

Solliciteren kan t.e.m. maandag 15 juni 2020

Haven van Brussel

Redersplein 6, 1000 Brussel