Samenstelling Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk uitgebreid

  • 18/08/2016

Het KB van 12 juli 2016 wijzigt de samenstelling van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. De samenstelling is opgenomen in het KB van 27 oktober 2006 en sindsdien niet meer gewijzigd. Waar er voorheen 12 gewone en 12 plaatsvervangende leden de meest representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigden, wordt dit uitgebreid naar 13. Idem voor de gewone en plaatsvervangende leden die de werknemersorganisaties vertegenwoordigen. Als 13e lid wordt de vertegenwoordiger van de social profitsector volwaardig lid van de Hoge Raad. Deze aanpassing was nodig want de social profitsector stelt 664.270 werknemers te werk, dat is 17,31 % van de beroepsbevolking. 

KMO's

Daarnaast wordt art. 9 van het KB van 27 oktober 2006 opgeheven. Dit artikel stelde dat de leden die de KMO's vertegenwoordigen in de Hoge Raad, werden aangeduid en vervangen op dezelfde wijze als hun vertegenwoordigers in de Nationale Arbeidsraad (NAR). Het artikel stelde ook dat de leden die de meest representatieve werkgeversorganisaties van de niet-commerciële sector vertegenwoordigen worden betrokken bij de werkzaamheden van de Hoge Raad, zoals bepaalt door het KB van 7 april 1995 tot vaststelling van de samenstelling van de NAR. Idem voor de werknemersorganisaties. Daardoor wordt de samenstelling van de Hoge Raad een perfecte afspiegeling van de samenstelling van de NAR.

Ontwerpadviezen

Tenslotte wordt in art. 42 de werking van het secretariaat van de Hoge Raad licht gewijzigd wat de opmaak van de ontwerpadviezen betreft. Het secretariaat maakt ontwerpadviezen op voor de Hoge Raad en zijn organen op basis van de gevoerde besprekingen en de schriftelijke opmerkingen en voorstellen van de leden. Daarbij stond vermeld dat "De standpunten van de leden die de meest representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties van de niet-commerciële sector vertegenwoordigen, kunnen, op hun verzoek, als bijlage bij het advies worden gevoegd.". Deze laatste zin wordt nu opgeheven. Zo geeft men de social profitsector de kans om standpunten en stellingnamen in de adviezen van de Hoge Raad PBW te laten opnemen.

Dit KB treedt in werking 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad, dat is op 18 augustus 2016.

Meer informatie