Nieuwe wetgeving brandveiligheid

Het KB van 7 juli 1994 en zijn bijlagen, de basisnormen brand, wordt aangepast. Er is een uitgebreide aanpassing van de voorschriften voor de brandveiligheid van liften die in de gebouwen worden geïnstalleerd. Er worden ook wijzigingen aangebracht in het toepassingsgebied (industriële en niet-industriële activiteiten in één gebouw), de teksten worden up to date gemaakt met de nieuwe Europese normen en definites worden herzien.

Koninklijk besluit van 7 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

Aanpassingen

Dit KB bevat verschillende aanpassingen van de voorschriften voor de brandveiligheid van nieuwe op te richten gebouwen, onder andere is er een uitgebreide aanpassing van de voorschriften voor de brandveiligheid van liften die in de gebouwen worden geïnstalleerd. Daartoe wijzigt dit KB het KB 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. Uitgesloten van het toepassingsgebied zijn de industriële gebouwen en de lage gebouwen met een oppervlakte kleiner dan 100 m² en met maximaal twee verdiepingen. En opgelet, hoewel de term basisnormen wordt gebruikt, gaat het hier wel degelijk over wettelijke verplichtingen.

Nieuw op te richten gebouwen

Eerst wordt de titel van het KB aangepast en wordt de term "nieuwe” voor gebouwen weggehaald. Het KB regelt de brandveiligheid van nieuw op te richten gebouwen én de uitbreidingen van de bestaande gebouwen. De term nieuwe gebouwen was dus misleidend. Het blijft wel zo dat de datum van de stedenbouwkundige vergunning bepaalt aan welke brandwetgeving een gebouw moet voldoen en dat dit niet retroactief moet worden toegepast op alle bestaande gebouwen.

Uitzonderingen of aanpassingen

Artikel 2 van dit KB omschrijft het principe dat een gebouw ook mag voldoen aan de soepelere (of strengere) voorschriften van recentere regelgeving. Het toepassingsgebied van de bijlagen is verbonden aan de datum van de aanvraag voor de bouw van een gebouw. Hierdoor is het mogelijk dat bepaalde uitzonderingen of aanpassingen die in recentere regelgeving toegelaten zijn, niet mogen toegepast worden op de gebouwen die al opgericht waren of waarvan de aanvraag voor de bouw al aangevraagd werd. Deze aanpassing laat nu toe om deze uitzonderingen of aanpassingen ook toe te passen voor deze laatste gebouwen, indien gewenst.

Andere wijzigingen

Art. 4 laat toe dat bouwproducten waarvoor een geharmoniseerde norm bestaat, nog tot het einde van de co-existentieperiode gebruik kunnen maken van de overgangsbepalingen die toelaten om de oude Belgische klassen te gebruiken in plaats van de nieuwe Europese klassen. Art. 12 past de huidige regelgeving aan in functie van de Bouwproductenverordening 305/2011. 

Art. 7, 10, 11, 13 tot 16 voeren nieuwe definities in of passen bestaande definities aan om deze in overstemming te brengen met de regelgeving inzake brandveiligheid op de arbeidsplaatsen. 

Art. 17, 19, 39, 41, 64, 66, 90 en 91 passen het toepassingsdomein van de verschillende bijlagen aan zodat enerzijds niet-industriële en industriële activiteiten makkelijker in één gebouw kunnen samen voorkomen en anderzijds een versoepeling invoert voor hoge gebouwen met duplexappartementen op de bovenste bouwlagen. 

Art. 28, 29, 53, 54, 77 en 78 voeren diverse voorschriften in voor de brandveiligheid van elektrische en hydraulische liften. Ook de voorschriften voor liften voor personen met beperkte mobiliteit en de prioritaire liften voor de hulpdiensten worden ook beter afgestemd met de Europese normalisatie terzake. 

Europese raadpleging

Voor een dergelijke wijziging van de basisnormen, moet telkens eerst een Europese raadplegingsprocedure doorlopen worden, waarbij het ontwerp KB wordt gepubliceerd zodat andere Europese lidstaten deze tekst kunnen inkijken en eventueel opmerkingen geven. Het doel hiervan is te verzekeren dat de teksten overeenstemmen met de EU-wetgeving en de beginselen van de interne markt. Deze raadpleging was op 25 juli 2016 afgelopen zonder opmerkingen.

Dit KB treedt in werking op 1 april 2017, met uitzondering van art. 4 over de co-existentieperiode van de Europese/Belgische norm, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2016.

Meer informatie