Strengere en nieuwe grenswaarden kankerverwekkende en mutagene stoffen

Het Europees Parlement wijzigt de richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk. Deze wijziging moet bijdragen tot een betere bescherming van werknemers, door het vaststellen van aangepaste grenswaarden voor carcinogene en mutagene agentia. Deze agentia dragen namelijk héél sterk bij tot veel werkgerelateerde sterfgevallen in de EU.

Hiërarchie van maatregelen

Het Europees Parlement wijst er wel duidelijk op dat we niet enkel naar de blootstelling van werknemers moeten kijken om deze te toetsen aan de (nieuwe/veranderde) grenswaarden. Maar dat we natuurlijk alle maatregelen moeten nemen om het gebruik van carcinogene en mutagene stoffen te elimineren of terug te dringen.
 
De gevaren voor werknemers die kunnen worden blootgesteld aan specifieke carcinogene (en mutagene) stoffen, in kaart te brengen en in te schatten, en de blootstelling aan eventuele risico's te voorkomen. En door maatregelen te nemen: de vervanging door niet, of minder, gevaarlijke stoffen, het gebruik van een gesloten systeem, of andere maatregelen om het blootstellingsniveau voor werknemers te verminderen.

De belangrijkste wijzigingen aan de richtlijn 2004/37

Reprotoxische agentia

De Commissie moet nagaan of reprotoxische agentia uiterlijk in het eerste kwartaal van 2019 in de werkingssfeer van de richtlijn kunnen worden opgenomen, en kan daartoe een wetgevingsvoorstel indienen;

Chroom VI

Er is nu een grenswaarde voor blootstelling van 0,010 mg/m³ voor een periode van 5 jaar na de datum van omzetting (=17 januari 2025) overeengekomen, die wordt verlaagd tot 0,005 mg/m³. Er werd een afwijking ingevoerd voor het lassen en snijden met plasma of soortgelijke werkprocessen die rook genereren, met een grenswaarde voor blootstelling van 0,025 mg/m³ voor een periode van 5 jaar na de datum van omzetting (=17 januari 2025), en van 0,005 mg/m³ voor de periode daarna;

Stof van hardhout

Er is nu een grenswaarde voor blootstelling van 3 mg/m³ voor een periode van 3 jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn (=17 januari 2023), en van 2 mg/m³ voor de periode daarna;

Respirabel kristallijn silicastof

De Commissie heeft toegezegd om in het kader van de komende evaluatie van de toepassing van de richtlijn de noodzaak van wijziging van de grenswaarde voor respirabel kristallijn silicastof te beoordelen, de grenswaarde opgenomen in bijlage bedraagt 0,1 mg/m³;

Voortgezet gezondheidstoezicht na einde blootstelling

De arts of de voor de medische controle op de werknemers in de lidstaten verantwoordelijke instantie, kan verklaren dat de medische controle na het einde van de blootstelling zo lang moet worden voortgezet zolang zij dit nodig achten om de gezondheid van de betrokken werknemer te vrijwaren.

11 carcinogene stoffen

De richtlijn legt blootstellingsgrenswaarden vast in bijlage voor 11 carcinogene stoffen die niet in de nu geldende richtlijn van 2004 staan. 
 • respirabel kristallijn silicastof;
 • 1,2-epoxypropaan;
 • 1,3-butadieen;
 • 2-nitropropaan;
 • Acrylamide;
 • bepaalde chroom (VI)-verbindingen;
 • ethyleenoxide;
 • o-toluïdine;
 • vuurvaste keramische vezels;
 • broomethyleen;
 • hydrazine.
De bijlage III van richtlijn 2004/37, die deze grenswaarden bevat, wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij de nieuwe richtlijn 2017/2398.

Belgische wetgeving

Om te zetten in Belgische wetgeving ten laatste 17/1/2020. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk 17 januari 2020 aan deze richtlijn te voldoen. 

Meer informatie


Reprotoxische stoffen: wat verandert er? Volg de sessie op Prenne 45

1 maart 2018 | 14.10 - 14.55u | Gevaarlijke stoffen 2

Met het KB 21/07/2017 tot wijziging van boek VI chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia van de codex kwamen ook reprotoxische stoffen onder het toepassingsgebied. In deze presentatie worden enkele bekende en tamelijk courant gebruikte reprotox stoffen in een aantal sectoren, getoetst aan de principes van dit KB en zijn gevolgen.

Bekijk het Prenne programma