Deconnectie en burn-out preventie

Op 30 maart 2018 verscheen de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie. Deze wet zal menig preventieadviseur ontgaan zijn. Toch bevat deze 2 elementen die nuttig kan zijn in zijn takenpakket of zijn interactie met het HR-departement, nl. preventie van burn-out en het overleg over deconnectie.

Burn-out

Afdeling 1 van hoofdstuk 2 van deze wet handelt over projecten preventie burn-out. De Koning kan na o.a. het advies te hebben ingewonnen van de Nationale Arbeidsraad, bepalen dat projecten gericht op de preventie van burn-out en die worden ingediend door de paritaire comités of paritaire subcomités of door ondernemingen, worden gefinancierd door bepaalde werkgeversbijdragen.

Deconnectie

Afdeling 2 van hoofdstuk 2 van deze wet handelt over overleg over deconnectie en gebruik van digitale communicatiemiddelen. Met het oog op het verzekeren van het respect voor de rusttijden, jaarlijkse vakantie en andere verloven van de werknemers en het vrijwaren van de balans tussen werk en privéleven, organiseert de werkgever in het CPBW, op regelmatige tijdstippen een overleg over deconnectie van het werk en het gebruik van digitale communicatiemiddelen. Het CPBW kan ook voorstellen formuleren en adviezen uitbrengen. De afspraken kunnen worden ingevoerd in het arbeidsreglement.

NAR

Rond de burnoutprojecten werd advies 2080 in de NAR geformuleerd.

Meer informatie

Prenne 46

Op Prenne 46 komen terug 4 modules rond psychosociale risico’s aan bod. Blader door het programma van 14 juni 2018.

PSYCHOSOCIAAL 1 | Stress en burn-out voorkomen? Dat doe je online!

Mensen in de zorg hebben vaker te maken met stress en burn-out. Nu is er voor het eerst een preventieve, laagdrempelige manier om hiermee te leren omgaan: Verzorgen Zonder Zorgen. Gebaseerd op een docto- raatstudie reikt het online coachingplatform tools op maat aan om zorg- en verpleegkundigen te wapenen. Hoe? Dat ervaar je zelf tijdens deze workshop. Ine Indesteege - business partner, Thalento Academy, stress en burn-out coach 

PSYCHOSOCIAAL 2 | 1 jaar re-integratiewetgeving: feiten en cijfers

De doelstelling van de re-integratiewetgeving is de re-integratie te bevorderen van de werknemer die het overeengekomen werk niet kan uitoefenen. Intussen is de wetgeving meer dan één jaar in voege. Wordt de doelstelling bereikt? Wat zijn aandachtspunten en hoe kan re-integratie aangepakt worden?

Marie-Noëlle Schmickler - directeur medisch toezicht, Mensura EDPB

PSYCHOSOCIAAL 3 | De weg naar zero burn-outs: Philips Lighting

De toverformule vond Philips Lighting Turnhout nog niet desalniettemin wordt er hard gewerkt aan eenieders welzijn. Naar analogie met zero accidents is de doelstelling zero burn-outs opgenomen in de beleidsverkla- ring. Benieuwd hoe dit kleiner wordend bedrijf hier handen en voeten aan geeft? Zo ja, dan is deze module iets voor jou.

Gerd Boeren - preventieadviseur, Philips Lighting Turnhout

PSYCHOSOCIAAL 4 | Inzetten op psychosociaal welzijn bij organisatieverandering

Fusie en organisatieverandering zijn niet weg te denken in de huidige maatschappelijke context. In de zoek- tocht naar praktische vraagstukken vergeet men soms het menselijke aspect. In deze sessie wordt, aan de hand van voorbeelden, geduid hoe psychosociaal welzijnsbeleid kan ondersteunen in een veranderingstraject.

Katrien Bruyninx - preventieadviseur psychosociale aspecten, Idewe