Checklist VLARIO voor besloten ruimtes

De Vlario-werkgroep Veiligheid stelde een handige checklist op om de gevaren bij het werken in besloten ruimtes beter te kunnen inschatten. Doel van deze checklist: het veiligheidsbewustzijn vergroten en aanzetten tot het nemen van gepaste maatregelen om ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen.

Definitie besloten ruimte?

Wat is een 'besloten ruimte' in werfsituaties precies? In de wetgeving staat geen definitie omschreven. Het ARAB (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming) geeft wel enkele voorbeelden: welputten, regenputten, kuilen, riolen, gasleidingen …

De Vlario-werkgroep besliste om zelf een werkbare definitie aan te dragen. Belangrijkste elementen daarin zijn:

  • risico's van beslotenheid (moeilijke toegang/evacuatie)
  • en atmosferische risico's (waterstofsulfide (H2S), nutsleidingen …)

Het leidde tot deze definitie: 

Werken in diepe sleuven met verbrandingsmotoren kan atmosferische risico's inhouden, naast andere risico's van beslotenheid door instorting/verschuiven van grond en bodem

Daarbij is het belangrijk dat niet alle elementen samen aanwezig moeten zijn om te kunnen spreken over een besloten ruimte. Zoals aangegeven in het beslissingsschema hieronder ligt de nadruk op het woord 'of':

Checklist

Ter ondersteuning van o.a. werfleiders, ingenieurs, werftoezichters, projectleiders, veiligheidscoördinators en preventieadviseurs heeft Vlario ook een checklist ontworpen om de risico's van besloten ruimtes in de praktijk te helpen inschatten. Het invullen van deze vijf pagina's tellende lijst leidt iedereen in een aantal stappen naar een besluit over beslotenheid en de mogelijks aanwezige risico's. Invullen doet men best participatief (meerdere ogen zien meer). 

Maatregelen

De toepassing van de checklist boost het veiligheidsbewustzijn en inspireert tot het nemen van gepaste maatregelen, zoals

  • geven van gepaste opleidingen en toolboxen
  • voorzien van noodzakelijke beschermings- en evacuatiemiddelen
  • organisatorische maatregelen zoals tijdige werkvoorbereiding met aandacht voor veiligheidsrisico's en preventiemaatregelen

Beslotenheid opheffen?

Risico's bij de bron bestrijden en/of wegnemen is nog steeds het beste. Daarom pleit Vlario ervoor om na te gaan of beslotenheid kan opgegeven worden. Omdat werven nu eenmaal tijdelijke en wisselende werkomstandigheden opleveren, lijkt nadenken hierover waardevol te zijn.

Wat is Vlario?

VLARIO is het kenniscentrum en overlegplatform riolering (afvalwater en hemelwater) in Vlaanderen met 450 leden (gemeenten, rioolbeheerders, AWV, provincies, producenten, aannemers edm). VLARIO ondersteunt alle actoren in hun streven naar kwaliteit en benadrukt op alle niveaus de noodzaak van duurzame investeringen in het beheer van hemel- en afvalwater.

Meer informatie?

[bron: InfraStructure]