Verknal uw feest niet!

Het gebruik van vuurwerk is gereglementeerd. De wetgeving over vuurwerk is de laatste tijd sterk gewijzigd. Vuurwerk gebruiken mag niet om het even waar of onder gelijk welke omstandigheden. In de overzichtelijke publicatie van FOD Economie krijg je info en tips over het gebruik van vuurwerk.

Wat mag (niet)?

De gewestelijke en plaatselijke autoriteiten kaderen steeds meer het gebruik van vuurwerk op hun gebied. Het kan vrij zijn, toegestaan onder voorwaarden, of zelfs hele­maal verboden zijn. Zo bv. geldt in Vlaanderen een algemeen verbod, maar een gemeentebestuur kan beslissen er wel van af te wijken.

Het is dan ook zeer belangrijk om contact op te nemen met de ge­meente waar je van plan bent om vuurwerk af te steken, vooraleer je vuurwerk aankoopt.

Waarschuwing

Opgelet: voetzoekers, wonderkaar­sen, vuurpijlen, Romeinse kaarsen en elk ander vuurwerk bestemd voor verkoop aan particulieren, zijn geen speelgoed. Het zijn spring­stoffen die niet iedereen in handen mag krijgen, en ook niet iedereen zomaar en overal mag gebruiken.

Vuurwerk kan zeer gevaarlijk zijn als men niet de juiste voorzor­gen neemt voor, tijdens en na het gebruik ervan. Het kan ernstige brandwonden aan de handen en in het gezicht veroorzaken, het kan zelfs dodelijk zijn.

Om er zeker van te zijn dat je feest een vreugdevol gebeuren blijft en niet uitdraait op een nachtmerrie, biedt de brochure info en tips over veilig gebruik.

Tips voor het afsteken van vuurwerk

Vooraleer je vuurwerk koopt, vraag na bij het gemeentebestuur of de politiezone waar u het vuur­werk wilt afsteken of het gebruik van vuurwerk toegelaten is en onder welke voorwaarden.
Koop vuurwerk uitsluitend in erkende en gespeciali­seerde winkels die in het bezit zijn van een verkoop­vergunning, afgeleverd door de lokale overheid.

  1. Bewaar het feestvuurwerk op een droge plaats in een afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
  2. Lees alle gebruiksaanwijzingen volledig voordat je om het even welk vuurwerk afsteekt.
  3. Kies een aangepaste afsteekplaats: een open zone, die idealiter vlak, horizontaal en hard is, ver verwij­derd van woningen en geparkeerde voertuigen en op ruime afstand van dichte plantengroei, vooral in droge omstandigheden.
  4. Schiet geen vuurpijlen af bij sterke wind.
  5. Breng dieren naar een veilige plaats! Vooral honden en paarden zijn bang voor het lawaai van vuurwerk, vanaf de eerste knallen.

Alle tips lezen?

[bron: FOD Economie]