Aanpassing van de regelgeving over chemische agentia

Het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2020 publiceerde het koninklijk besluit van 12 januari 2020 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft en van titel 2 betreffende kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk.

Door dit koninklijk besluit worden de ”werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan door een werkprocedé gegenereerd inadembaar stof van kristallijn siliciumdioxide” toegevoegd aan bijlage VI.2-2 “Lijst van de procédés tijdens welke een stof of een mengsel vrijkomt” van de codex over het welzijn op het werk, waardoor dit type stof ondubbelzinnig als kankerverwekkend gedefinieerd wordt.

Verder werden de beroepsblootstellingsgrenswaarden van een aantal kankerverwekkende stoffen aangepast:

 • kankerverwekkende chroom(VI)-verbindingen
 • kankerverwekkende vuurvaste keramische vezels
 • vinylchloride-monomeer
 • 1,2-epoxypropaan
 • 2-nitropropaan
 • o-toluïdine
 • 1,3-butadieen

Door de bovenvermelde aanpassingen voorziet dit KB in de omzetting in Belgisch recht van de bepalingen van de Europese Richtlijn (EU) 2017/2398 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk.

Gewijzigde grenswaarden

Concreet gaat het om 12 nieuwe en gewijzigde grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling in bijlage VI.1-1. A en in boek VI, titel 2 betreffende kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia. 

Dit KB wijzigt de lijst van grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, opgenomen in bijlage VI.1-1. A van de codex over het welzijn op het werk en van titel 2 betreffende kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk. Deze wijziging kwam er naar aanleiding van de 5e publieke raadplegingsprocedure opgestart in 2018 over een voorstel tot aanpassing van de lijst van grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling. 

Dit KB treedt in werking 10 dagen na publicatie, dit is op 31 januari 2020.

De nieuwe lijst van grenswaarden komt in boek VI, titel 1 in de codex op de website van FOD WASO.

Doel aanpassing

Deze aanpassing heeft 3 doelen :

 • de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2017/2398 van 12 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk;
 • de mogelijkheid tot aanpassing van de grenswaarde van benzeen, uitgaande het ECHA;
 • de verdere behandeling van de stoffen ethyleenimine, vanadium pentoxide, cresol, talk en pentachloorfenol, waarvoor in de tijdens de 4e raadplegingsprocedure ingediende bezwaardossiers een lagere grenswaarde werd gevraagd.

Publieke raadplegingsprocedure

De publieke raadplegingsprocedure omvatte de volgende agentia:

 • Chroom (VI)-verbindingen die kankerverwekkend zijn in de zin van artikel VI.2-2, §1, punt 1° (als chroom) (niet elders gespecificeerd)
 • Vuurvaste keramische vezels die kankerverwekkend zijn in de zin van artikel VI.2-2, §1, punt 1°
 • Vinylchloride-monomeer
 • Ethyleenoxide
 • 1,2-epoxypropaan; propyleenoxide
 • 2-Nitropropaan
 • o-Toluïdine
 • 1,3-Butadieen
 • Benzeen
 • Ethyleenimine
 • Vanadium pentoxide … (als vanadium)
 • Cresol (alle isomeren) (damp en aërosol)
 • Talk (inadembaar stof) (zonder asbestvezels en < 1% kristallijn siliciumdioxide)
 • Pentachloorfenol (damp en aerosol)

Dit KB voorziet nu in de aanpassing van punt A “Lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia” van bijlage VI.1-1. van de codex over het welzijn op het werk, door de toevoeging en/of aanpassing van de grenswaarden waarvoor tijdens de "5e publieke raadplegingsprocedure over de aanpassing van de grenswaardenlijst" geen bezwaren werden ingediend. Het gaat met name om bovenstaande lijst met uitzondering van benzeen en talk. Voor benzeen en talk werden bezwaardossiers ingediend tijdens de publieke raadplegingsprocedure, en dus werden de huidige geldende grenswaarden behouden.

De bedoeling was om de grenswaarde van benzeen te verlagen. Van 1 ppm naar 0,5 ppm (Belgisch standpunt) of zelfs naar 0,05 (standpunt Echa) en tevens art. 723bis15 van het ARAB af te schaffen, maar deze stap wordt vandaag nog niet gezet.

Kristallijn siliciumdioxide

Het KB wijzigt ook titel 2 betreffende kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk door een punt 11 “Werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan door een werkprocedé gegenereerd inadembaar stof van kristallijn siliciumdioxide” toe te voegen aan bijlage VI.2.2 (“Lijst van de procédés tijdens welke een stof of een mengsel vrijkomt”).

Tenslotte wijzigt het KB de bijlage VI.2-3 ’Niet-limitatieve lijst van stoffen, mengsels en procédés bedoeld bij artikel VI.2-1, derde lid’ van de codex over het welzijn op het werk door de lijn ″Kristallijn siliciumdioxide 14808-60-7″ op te heffen. Deze laatste 2 wijzigingen komen er naar aanleiding van het KB van 17 juni 2019 dat het droog zandstralen met korrels die meer dan 1% vrij kristallijn siliciumdioxide bevat, volledig verbiedt, ook in afgesloten systemen.

[bron: FOD WASO]