Medisch onderzoek bij stagiaires voor risicoberoepen

Werkzoekenden die stages lopen in risicoberoepen moeten voor of tijdens een stage een medisch onderzoek ondergaan. Bevoegd minister Hilde Crevits kreeg een aantal vragen voorgelegd omtrent dit medisch onderzoek.

Een werkgever laat een afgekeurde stagiair toch starten of de stage verderzetten, wat nu?

Een werkgever die een stagiair laat werken met een negatieve gezondheidsbeoordeling overtreedt de welzijnswet. Meer bepaald artikel Art. I.4-12 van de Codex over het welzijn op het werk: “De werknemers die zich onttrekken aan de preventieve medische onderzoeken waaraan zij zich krachtens de bepalingen van deze titel moeten onderwerpen, alsook de werknemers die aan de verplichte inentingen of tuberculinetests zijn onderworpen maar niet beschikken over een geldig bewijs of over een geldige kaart, opgesteld overeenkomstig bijlage VII.1-5 en ondertekend door een arts, mogen door de werkgevers niet aan het werk worden gesteld of gehouden.”

Wordt er toezicht uitgeoefend?

De controle op de naleving van de welzijnswet is geregeld in artikel 80 van de wet: “De inbreuken op de bepalingen van deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan worden opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek. De sociaal inspecteurs beschikken over de in de artikelen 23 tot 39 van het Sociaal Strafwetboek bedoelde bevoegdheden wanneer zij, ambtshalve of op verzoek, optreden in het kader van hun opdracht tot informatie, bemiddeling en toezicht inzake de naleving van de bepalingen van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan.”

Artsen zouden sneller negatief advies geven voor stages bij aangepast werk, zonder rekening te houden met de werkwijze van de (gespecialiseerde) werkgever.

Worden de beoordelende artsen ook opgeleid om gespecialiseerde diagnoses te kunnen stellen voor stagiairs die maatwerk verrichten?

Dit behoort niet tot het wettelijk takenpakket van de arbeidsartsen. Het is wel noodzakelijk dat de werkgever voorafgaandelijk de resultaten van een risicoanalyse overmaakt aan de arbeidsarts. Deze informatie wordt door middel van een werkpostfiche bezorgd. Enkel op die manier kan de arbeidsarts nagaan of de cursist met beperkingen geschikt is om de opleiding op maat te starten. De doelstelling van een werkpostfiche is informatie uit te wisselen over:

  • de voorwaarden waaraan de stagiair moet voldoen: vereiste competenties, vereist medisch onderzoek, de in te nemen werkpost of functie (waar, producten, arbeidsmiddelen)
  • de daaraan verbonden risico’s voor de veiligheid en de gezondheid
  • te nemen preventiemaatregelen: instructies, begeleiding, onthaal, persoonlijke beschermingsmiddelen

Is er bij negatieve beoordeling een second opinion of beroep mogelijk?

Bij een ‘voorafgaand medisch onderzoek’ in het kader van de start van een cursus, stage of aanwerving is wettelijk geen overlegprocedure of beroepsprocedure voorzien. Het is wel zo dat de arbeidsartsen van de externe dienst contact opnemen met VDAB indien een kandidaat cursist ongeschikt is. Soms geldt de ongeschiktheid slechts voor bepaald onderdeel van een opleiding. De arts bespreekt met de VDAB wat wel mogelijk is en dit om de kandidaten zoveel mogelijk kansen te geven op een arbeidsmarktgerichte opleiding.

Lees het volledige document met alle vragen en antwoorden

[bron: Vlaams Parlement]