Resultaten controles 2018 Federale Milieu-Inspectie

De controles die de Federale Milieu-Inspectie verricht moeten een einde maken aan gevaren of hinder voor gezondheid of milieu. Ze hebben ook een ontradend, educatief en preventief effect. Daarnaast draagt het naleven van de wetgeving bij tot het scheppen van omstandigheden voor eerlijke concurrentie.

Wat controleert de Federale Milieu-Inspectie?

Meer bepaald controleert de Federale Milieu-Inspectie het in de handel brengen van:

 • chemische stoffen
 • biociden
 • producten ...

en verricht zij verschillende soorten controles op:

 • uitheemse dier- en plantensoorten
 • hout en houtproducten

Daarnaast houdt de Federale Milieu-Inspectie toezicht op:

 • fytosanitaire producten (producten om planten mee te behandelen) bestemd voor particulieren. De producten voor professioneel gebruik, bijvoorbeeld door landbouwers, vallen onder controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
 • begassingen

Andere soorten inspecties worden door de FOD georganiseerd, bijvoorbeeld voor:

 • tabak
 • e-sigaretten
 • alcohol
 • cosmetica

Wat is de aanleiding voor een controle?

De Federale Milieu-Inspectie treedt op: 

in het raam van een (inspectie)campagne

 • na een RAPEX-kennisgeving; een RAPEX of “rapid alert” is een melding in het kader van het Europees alarmsysteem dat in werking treedt als er een gevaarlijk product op de Europese markt wordt aangetroffen
 • naar aanleiding van een incident
 • om routinecontroles te verrichten
 • bij gezamenlijke acties op Europees niveau

Ten slotte neemt de Federale Milieu-Inspectie de noodzakelijke initiatieven en inspectiemaatregelen wanneer zij een klacht ontvangt, bijvoorbeeld via het contact center.

Resultaten routinecontroles 2018

In 2018 spitsten de routinecontroles i.v.m. biociden zich toe op producten verkocht in supermarkten, doe-het-zelfzaken, discounters en gespecialiseerde winkels. De maatschappelijke zetels van meerdere leveranciers en groothandelaars werden eveneens geïnspecteerd.

De controles waren bedoeld om:

 • Na te gaan of de biocidewetgeving werd nageleefd
 • De keten opwaarts te volgen tot bij de verantwoordelijke voor het op de Belgische markt brengen van niet-conforme producten
 • Een aangepaste sanctie op te leggen, afhankelijk van de plaats binnen de bevoorradingsketen
 • De nodige maatregelen te nemen voor volksgezondheid en leefmilieu

In de loop van 2018 bezocht de Federale Milieu-Inspectie 676 ondernemingen.

Van die 676 ondernemingen waren er 180 in overtreding, wat neerkomt op 27 %.

144 verwittigingen werden afgeleverd en 36 processen-verbaal werden opgesteld.

Welke vervolgingen en sancties kunnen er volgen in het geval van een inbreuk?

Inbreuken op de Wet Productnormen (Koninklijk besluit betreffende de controles op de productnormen van 02 juli 2014) kunnen strafrechtelijk of administratief vervolgd worden. In strafzaken worden vervolgingen ingesteld door het openbaar ministerie, en er wordt een rechterlijke beslissing genomen in de zaak. De strafprocedure sluit een administratieve boete uit.

[bron: FOD Volksgezondheid Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu]