Administratie en termijnen brandveiligheid zorg aangepast

Naar aanleiding van de Civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid werden op 8 mei 2020 extra maatregelen goedgekeurd door de Vlaamse Regering omtrent de administratieve procedures en termijnen betreffende brandveiligheid in ziekenhuizen en ouderenvoorzieningen. 

Tijdelijke aanpassingen

Omwille van de restrictieve maatregelen uitgevaardigd door de federale regering of in geval van het uitvallen van administratie door ziekte, is de Vlaamse Regering van oordeel dat het uiterst moeilijk of onmogelijk is om bepaalde dwingende procedures en termijnen te respecteren. Daarom werd besloten tijdelijke aanpassingen aan procedures, termijnen en administratieve verplichtingen door te voeren om tegemoet te komen aan deze problematiek. Deze maatregelen hebben bijgevolg tot doel de gevolgen van de COVID-19-crisis op te vangen en te reduceren.  

Ziekenhuizen

Hieronder volgen de belangrijkste bepalingen voor psychiatrische en algemene ziekenhuizen

 • Brandveiligheidsattesten die dateren van 2019 worden aanvaard bij het aanvragen tot erkenning tot uiterlijk 31 maart 2021. De termijn van één jaar is bijgevolg tijdelijk niet van toepassing.
 • Brandveiligheidsattesten die dateren van 2014 worden aanvaard bij aanvragen tot verlenging van erkenning, ingediend uiterlijk tot 31 maart 2021.
 • Het ontbreken van het brandveiligheidsattest voor erkenningsaanvragen en aanvragen tot verlenging van de erkenning, die worden ingediend in de periode van 20 maart 2020 en 31 december 2020, vormt geen belemmering voor het verlenen van de erkenning.
 • Het attest dient echter uiterlijk op 31 maart 2021 te worden bezorgd aan het Agentschap Zorg en Gezondheid.
 • Tijdens deze periode is de ziekenhuisbeheerder er toe gehouden alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de brandveiligheid te garanderen.
 • De burgemeester is er tijdelijk niet toe gehouden om binnen de 3 maanden na indiening van de erkenningsaanvraag het attest te overhandigen of zijn beslissing tot het weigeren van het attest  bekend te maken. 

Ouderenzorg 

Hieronder volgen de belangrijkste bepalingen voor ouderenzorg:

 • De geldigheidsduur van de attesten A en B zal tijdelijk negen jaar zijn, in plaats van acht jaar. Attesten B die voor 1 januari 2021 zullen vervallen, blijven geldig tot 31 maart 2021, ook als de totale geldigheidsduur door die verlenging langer is dan negen jaar.
 • Indien een nieuw attest wordt uitgereikt voor 31 maart 2021, geldt de datum van uitreiking van dat attest. Dit wil zeggen dat in dit geval de geldigheidsduur van de attesten maar verlengd worden tot de datum van uitreiking van het nieuwe attest.
 • De initiatiefnemer (ouderenvoorzieningen) is er toe gehouden alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de brandveiligheid te garanderen.
 • Voor de attesten waarvoor de geldigheidsduur wordt verlengd tot 31 maart 2021, moeten de ouderenvoorzieningen uiterlijk op 30 september 2020 een nieuwe aanvraag tot onderzoek hebben ingediend.
 • Bij de aanvraag tot dit onderzoek wordt de algemene stand van zaken en een eventuele verdere planning van de nog uit te voeren werken gevoegd. 
 • De termijnen voor de procedure van het uitreiken van de attesten, het aanleveren de brandpreventieverslagen en het opmaken en adviseren van het stappenplan worden geschorst gedurende de periode van de civiele noodsituatie.
 • De overgangstermijn voor groepen van assistentiewoningen (GAW) en lokale dienstencentra wordt verlengd tot 1 oktober 2021.
 • Hiervoor moet uiterlijk op 31 maart 2020 een aanvraag tot onderzoek ingediend worden bij de burgemeester.
 • Hierbij wordt in voorkomend geval een actuele stand van zaken en een eventueel stappenplan van de nog uit te voeren werken gevoegd. 

Wanneer?

Het besluit treedt in werking met ingang van 20 maart 2020

[bron: Zorgnet]