Wijziging richtlijn biologische agentia

Op 4 juni 2020 verscheen Richtlijn (EU) 2020/739 tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 2000/54/EG wat betreft de opneming van SARS‐CoV‐2 in de lijst van biologische agentia waarvan bekend is dat zij bij de mens infectieziekten kunnen verwekken.

MERS en SARS al opgenomen

Eind 2019 werd de richtlijn biologische agentia (2000/54/EG) ook al aangepast met Richtlijn (EU) 2019/1833. Toen werd het MERS (Middle East Respiratory Syndrome coronavirus) en SARS-virus (Severe Acute Respiratory Syndrome-related coronavirus) toegevoegd aan de lijst in bijlage III van de Richtlijn 2000/54/EG.

SARS-CoV-2 toegevoegd

Nu wordt het corona-virus, officieel SARS‐CoV‐2, aan de lijst toegevoegd. Op basis van de meest recente beschikbare wetenschappelijke en klinische gegevens en met het advies van deskundigen, moet SARS‐CoV‐2 worden ingedeeld als pathogeen voor de mens van risicogroep 3.

4 risicogroepen

Bijlage III bij deze Richtlijn 2000/54/EG bevat de lijst van biologische agentia waarvan bekend is dat zij bij de mens infectieziekten kunnen verwekken, die ingedeeld worden naargelang het risico op infectie dat zij meebrengen.

Deze indeling gebeurt in 4 gevaargroepen:

  • groep 1 bevat de minst gevaarlijke (het is onwaarschijnlijk dat ze bij de mens een ziekte kunnen veroorzaken)
  • groep 4 de gevaarlijkste:
    • ze kunnen bij de mens een ernstige ziekte veroorzaken
    • er is een grote kans dat ze zich verspreiden
    • gewoonlijk bestaat er geen effectieve behandeling, bijvoorbeeld: het ebola virus

Wijziging van de codex welzijn op het werk

Alle wijzigingen die betrekking hebben op het biologisch agens SARS‐CoV‐2, zowel deze van Richtlijn (EU) 2019/1833 als deze van Richtlijn (EU) 2020/739, moeten uiterlijk op 24 november 2020 omgezet worden in lokale wetgeving van de Europese lidstaten. De codex welzijn op het werk, boek VII, titel 1, biologische agentia en meer bepaald zijn bijlage VII.1-1 zal tegen dan ook het SARS‐CoV‐2 moeten bevatten.

Meer info