Geen telethuiswerk mogelijk? Verplicht attest nodig voor werknemers op de werkvloer!

Het ministerieel besluit van 1 november 2020 stelt dat werkgevers vanaf 2 november 2020 personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken een attest of ander bewijsstuk moeten bezorgen. Ook tijdens de uren van de avondklok (0:00 tot 5:00 in Vlaanderen, 22:00 tot 6:00 in Brussel en Wallonië) is een bewijsstuk voor noodzakelijke verplaatsing naar het werk nodig.

Attest of bewijsstuk

Dit attest of bewijsstuk bevestigt de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplek, omwille van de aard van de functie of om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren. 

Meer controle

Het attest moet verdedigbaar zijn. Met andere woorden: de onderneming moet (bv. bij een controle) kunnen aantonen waarom de functie van een werknemer zich niet tot thuiswerk leent, dan wel waarom en hoe de continuïteit van de onderneming in het gedrang zou komen in geval van telethuiswerk.

Deze aanpassing werd wellicht ingevoerd om controles op de verplichting tot telethuiswerk te vergemakkelijken en om de ondernemingen hierover te sensibiliseren. Zoals via verschillende kanalen aangekondigd, zal er meer en strenger gecontroleerd worden op het naleven van de regels rond telethuiswerk.

Lockdown voorjaar vs. najaar - zoek de verschillen

In maart 2020 werd telethuiswerk verplicht bij alle niet essentiële bedrijven en voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent. Er was dus een uitzondering voorzien wanneer telethuiswerk onmogelijk bleek omwille van de aard van de functie (bv. magazijniers, chauffeurs, pakketbezorgers, techniekers, …).

Die uitzondering blijft ook nu behouden, maar wordt bijkomend aangevuld met een nieuwe uitzondering, namelijk in de gevallen waarin telethuiswerk onmogelijk is omwille van de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Eerder werd in het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 trouwens nog voorzien dat ondernemingen terugkeermomenten konden organiseren om het isolement van werknemers tegen te gaan. Die mogelijkheid werd nu geschrapt. Hieruit kan worden afgeleid dat het organiseren van terugkeermomenten in principe niet meer is toegestaan.

Essentiële ondernemingen

In tegenstelling tot tijdens de eerste lockdown, wordt er nu geen algemene uitzondering meer voorzien op de verplichting tot telethuiswerk voor “essentiële ondernemingen”.

Dit zijn handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van ons land en de behoeften van de bevolking.

Voor deze essentiële ondernemingen geldt er wel een verregaande uitzondering tot naleving van de maatregelen inzake “social distancing”. Zij dienen de regels van social distancing slechts “in de mate van het mogelijke” toe te passen.

Interessant is bovendien dat de definitie van “essentiële onderneming” werd uitgebreid naar de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers die essentieel zijn voor de activiteit van deze essentiële ondernemingen.

Standaardattesten Vlaamse Overheid

Het Agentschap Overheidspersoneel heeft standaardattesten uitgewerkt die entiteiten kunnen gebruiken. Ook andere bewijsstukken, zoals een werkplanning of e-mail van de leidinggevende, kunnen gebruikt worden om extra administratieve last te vermijden. 

Meer informatie

 

[bron: info-coronavirus.be, Overheid Vlaanderen, Monard Law]