ADR 2021

Op 1 januari 2021 trad ADR 2021 in werking. Welke aanpassingen zijn er en vanaf wanneer gelden ze?

Overzicht van de aanpassingen

Hierbij een greep uit de belangrijkste wijzigingen van het ADR 2021 ten opzichte van ADR 2019. De belangrijkste aanpassingen worden hieronder per hoofdstuk opgelijst.

Inleiding

Het woord ‘Europees’ is uit de titel geschrapt en men spreekt vanaf nu over: ‘Het verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg'. 

Hoofdstuk 1

In elke nieuwe versie van het ADR worden er een aantal nieuwe overgangsmaatregelen vermeld die van toepassing zijn, zoals beschreven in: 1.6.1.48 Keuringsdocumenten; 1.6.3.16 Tankdossier ; 1.6.4.18 Tankdossier en 1.6.3.100.2 Tanks uit glasvezel versterkte kunststof. Daarnaast worden de overgangsmaatregelen die niet meer van toepassing zijn afgeschaft, o.a. 1.6.1.22 Binnenrecipiënten van composiet IBC, 1.6.1.30 Etiketten, 1.6.1.36 Opleidingsgetuigschriften bestuurders en 1.6.1.47 Lithiumcellen en -batterijen.

Hoofdstuk 2

Bij de classificatie van gevaarlijke goederen zijn er een aantal verduidelijkingen opgenomen, o.a bij 2.1.3.4.3 betreffende condensatoren en transformatoren.

Daarnaast is er een nieuw UN nummer toegevoegd: UN 3549 MEDISCH AFVAL, CATEGORIE A, GEVAARLIJK VOOR MENSEN, vast of MEDISCH AFVAL, CATEGRIE A, alleen GEVAARLIJK VOOR DIEREN.
Het invoeren van een nieuw UN nummer brengt de nodige aanpassingen met zich mee in het hele ADR.

Hoofdstuk 3

Een belangrijke wijziging is paragraaf 3.1.2.8.1.4 Enkel voor wat betreft UN 3077 en UN 3082, mag de technische benaming een benaming zijn die in hoofdletters voorkomt in kolom 2 van tabel A van hoofdstuk 3.2, onder voorbehoud dat deze naam niet de vermelding N.E.G. bevat en dat bijzondere bepaling 274 niet toegekend is.

De benaming die de stof of het mengsel het best beschrijft moet gebruikt worden, bijvoorbeeld.:

  • UN3082, MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (VERF)
  • UN3082, MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (PARFUMERIEPRODUCTEN)

Zoals steeds zijn er een aantal bijzondere bepalingen toegevoegd, afgeschaft of aangepast.
Vooral deze die betrekking hebben op lithium batterijen zijn aangepast aan de wetenschappelijke vooruitgang.

Hoofdstuk 4

De belangrijkste wijziging in hoofdstuk 4 is paragraaf 4.1.1.3.2:  De verpakkingen, met inbegrip van IBC’s en grote verpakkingen, mogen overeenstemmen met één of meerdere constructietypes die aan de nodige beproevingen voldaan hebben en mogen meer dan één merkteken dragen.
Er werden nieuwe verpakkingsinstructies ingevoerd die samenhangen met het nieuwe UN nummer 3549, P622 en LP622. Een aantal verpakkingsinstructies werden gewijzigd of aangepast o.a. deze met betrekking op batterijen: P801 en P801a zijn samengevoegd tot een verpakkingsinstructie P801.

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 5 omvat enkele wijgigingen met betrekking tot signalisatie. Zo zijn de minimumdimensies van het merkteken voor Li-batterijen veranderd van 120mmX110mm naar 100mmX op 100mm.

Ook met betrekking tot verduidelijking op het vervoerdocument zijn er wijzigingen. De algemene gegevens, zoals gespecifieerd in paragraaf 5.4.1.1.1 a tot en met k dienen nog steeds voor te komen op het vervoerdocument.
Onderverdeling f en k worden verduidelijkt zoals hier beschreven:

  • f) de totale hoeveelheid van elk gevaarlijk goed dat een verschillend UN-nummer, een verschillende officiële vervoersnaam of een verschillende verpakkingsgroep heeft
  • k) de tunnelbeperkingscode die in hoofdletters en tussen haakjes voorkomt of de vermelding (-) die voorkomt in kolom (15) van tabel A in hoofdstuk 3.2.

Paragraaf 5.5.3 betreffende het gebruik van gevaarlijke goederen die een verstikkingsgevaar vertonen wanneer zij gebruikt worden als koel- of conditioneringsmiddel is verduidelijkt.
Paragraaf 5.5.4 betreffende gevaarlijke goederen vervat in uitrustingen die gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden gedurende het vervoer en die in colli, oververpakkingen, containers of laadcompartimenten vastgemaakt of geplaatst zijn is toegevoegd.

Hoofdstuk 6

Harmonisering met het GHS

Paragraaf 6.2.6.1.5 De inwendige druk van spuitbussen (aërosolen) bij 50 °C mag enerzijds niet groter zijn dan twee derden van de proefdruk en anderzijds niet groter dan 1,2 MPa (12 bar) bij gebruik van ontvlambare vloeibaar gemaakte gassen, 1,32 MPa (13,2 bar) bij gebruik van niet-ontvlambare vloeibaar gemaakte gassen en 1,5 MPa (15 bar) bij gebruik van niet-ontvlambare samengeperste of opgeloste gassen.

Merkteken

Voor verpakkingen die de zogenaamde ‘klok’ dragen is er verduidelijkt waar deze mogen voorkomen:

Paragraaf 6.1.3.1 e De twee laatste cijfers van het fabricagejaar kunnen aangegeven worden op deze plaats.

In dat geval en wanneer de klok vlak naast het merkteken van de typehomologatie staat, dan mag het aangeven van het jaar in het merkteken van de typehomologatie niet verplicht. Wanneer de klok echter niet vlak naast het merkteken van de typehomologatie staat, dan moeten de twee cijfers die het jaar aanduiden in de klok en in het merkteken van de typehomologatie identiek zijn.

Indien een verpakking meerder merktekens draagt dienen deze aan onderstaand voorschrift te voldoen:
Wanneer een verpakking conform is aan één of meerdere geteste constructietypes voor verpakkingen, met inbegrip van één of meerdere geteste constructietypes voor IBC’s of grote verpakkingen, dan mag de verpakking meer dan één merkteken dragen om de relevante functionele testvereisten waaraan de verpakking voldoet aan te duiden. Wanneer meer dan één merkteken op een verpakking staat, dan moeten deze merktekens zich in elkaars directe nabijheid bevinden en moet elk merkteken in zijn geheel zichtbaar zijn.

Voorschriften voor transporttanks, bestemd voor het vervoer van stoffen van de klassen 1 en 3 t/m 9.

Verduidelijking over de controles en beproevingen voor mobiele tanks welke hun termijn voor keuring overschreden werd:
Mobiele tanks die de termijn voor hun 5-jaarlijkse of 2,5-jaarlijkse periodieke controle en beproeving overschreden hebben, mogen niet gevuld of voor het vervoer aangeboden worden vooraleer een nieuwe 5-jaarlijkse periodieke controle en beproeving werd uitgevoerd

Hoofdstuk 8

Aanpassing van S16 en S21 met betrekking tot de bewaking van voertuigen wordt uitgebreid.

Bijkomend zal op deze goederen, wanneer ze voldoen aan de bepalingen van 1.10.3, voortdurend toezicht uitgeoefend worden, in overeenstemming met het beveiligingsplan volgens 1.10.3.2, om elke kwaad opzet te verhinderen en de bestuurder en de bevoegde overheid te verwittigen bij verlies of brand.

Overgangsperiode

ADR 2021 trad in werking op 1 januari. Er is naar gewoonte  een overgangsperiode van 6 maanden voorzien. Dit houdt in dat het ADR, versie 2019, nog geldig blijft tot en met 30 juni 2021. Vanaf 1 juli 2021 is enkel ADR 2021 geldig.

Meer informatie

  • De volledige lijst met wijzigingen is terug te vinden op de website www.unece.org
  • Het volledige ADR 2021, in het Nederlands kan je gratis downloaden van de website www.vlaanderen.be/adr