Geen COVID Safe Ticket voor werknemers

Een werkgever mag niet vragen naar de individuele vaccinatiestatus van een werknemer. Hij mag zijn werknemers niet verplichten om de COVIDSafe-applicatie te installeren om hun individuele vaccinatiestatus na te gaan, of zijn werknemers vragen om het COVID Safe Ticket te tonen, ongeacht de sector waarin hij actief is.

Hij mag daaraan ook geen voor- of nadelen koppelen: zo is het niet toegelaten om een werknemer in het kader van de arbeidsrelatie een bonus te geven voor het installeren of gebruiken van de COVIDSafe-applicatie, noch om werknemers de toegang tot de gebouwen te ontzeggen bij niet-gebruik van de COVIDSafe-applicatie, noch om hen alleen toe te laten op vertoon van hun COVID Safe Ticket.  

Geen Covid Safe ticket werknemers

Het is ook niet de bedoeling om het COVID Safe Ticket verplicht te maken op de werkplaats. In die zin is het gebruik van het COVID Safe Ticket bewust niet van toepassing verklaard op werknemers, medewerkers, organisatoren, uitbaters of personeel van aangelegenheden en voorzieningen waarvoor het gebruik van het COVID Safe Ticket kan worden ingezet, maar uitsluitend op haar bezoekers. Dit verschil in behandeling is te verantwoorden aangezien de werknemers, medewerkers, personeelsleden, organisatoren of uitbaters van de desbetreffende voorziening eenvoudig kunnen worden gecontroleerd op de naleving van de geldende sanitaire regels, terwijl dit op heden niet het geval is voor de bezoekers.

Geen Covid Safe ticket derden

Concreet betekent dit dus dat de werkgever niet mag vragen een CST voor te leggen aan zijn werknemers, noch aan werknemers van een onderaannemer, aan werknemers of zelfstandigen die diensten komen verrichten in een onderneming (zoals een herstelling bijvoorbeeld), of aan inspecteurs die beroepshalve toegang moeten krijgen tot de onderneming.

Generieke gids

Op de werkvloer blijft de generieke gids onverkort van toepassing.

Bedrijfsrestaurant

Evenmin mag de werkgever een CST opleggen als voorwaarde voor toegang tot het bedrijfsrestaurant, ook niet als de regionale overheden het CST als toelatingsvoorwaarde opleggen aan bezoekers van lokale horecavoorzieningen. Voor bedrijfsrestaurants gelden bovendien niet de horecaprotocollen, maar wel de generieke gids (in het bijzonder het deel over rust- en lunchpauzes).

Teambuildings

Ook voor bedrijfsfeesten en vergelijkbare activiteiten zoals teambuildings, dient de generieke gids (algemene maatregelen) te worden toegepast: voor deze activiteiten geldt dat deelname vooralsnog vrijwillig blijft. Als de activiteit door de werkgever zelf en binnen het bedrijf wordt georganiseerd, mag hierbij geen CST worden gevraagd.

Buiten de onderneming

Als de activiteit buiten de onderneming en door een derde wordt georganiseerd, gelden de protocollen die voor de desbetreffende activiteit van toepassing zijn (evenement, horeca, teambuildings, …). Voor de toegang tot een dergelijke activiteit, kan of moet het CST worden gevraagd en gecontroleerd door een derde (niet door de werkgever) als de regelgeving van de bevoegde overheden dit toelaat of verplicht.

Meer informatie

Bron: FOD WASO