Wijzigingen in de arbeidsongevallenwet in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s

Een nieuw KB wijzgt het KB van 23 december 2008 dat de arbeidsongevallenwet in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s uitvoert.

Nieuwe regelgeving

Het koninklijk besluit van 23 december 2008 wordt regelmatig geëvalueerd. Daarnaast worden regelmatig ook verbeteringsmogelijkheden voorgesteld, die eerst in het Technisch Comité voor de preventie van Fedris en vervolgens in het Beheerscomité voor de arbeidsongevallen worden besproken.

Het nieuwe KB voorziet volgende wijzigingen ter verbetering van de werking van het systeem: 

  • de invoering van twee bijkomende bezwaargronden: wanneer de onderneming onlangs voldoende maatregelen heeft genomen en wanneer er één of meer ongevallen zijn gebeurd waarvan de oorzaak en het oorzakelijk verband niet (kunnen) worden beïnvloed door het preventiebeleid van de werkgever
  • de vermindering van het veelvoud van het aantal ongevallen ten opzichte van de eigen sector tot 2 en de jaarlijkse verhoging van het plafond van de 200 ondernemingen met het aantal ondernemingen die het voorgaande jaar van de lijst werden geschrapt

Bezwaarmogelijkheid voor ondernemingen bij wie een verzwaard risico op arbeidsongevallen werd vastgesteld

Ondernemingen bij wie een verzwaard risico op arbeidsongevallen werd vastgesteld, hebben de mogelijkheid een gemotiveerd bezwaar in te dienen bij het beheerscomité voor de arbeidsongevallen van Fedris, voor de vervaldag van de betaling van de forfaitaire contributie.

Tot nog toe waren er twee gronden op basis waarvan ondernemingen een dergelijk bezwaar kunnen indienen:

  • wanneer ze menen dat hun toestand van verzwaard risico voortkomt uit activiteiten die verschillen van de activiteiten die door de andere ondernemingen uit de activiteitensector waartoe ze behoren uitgeoefend worden, of,
  • wanneer het risico dat aan de oorsprong lag van deze toestand verdwenen is uit de onderneming op het moment van de notificatie van het bestaan van een verzwaard risico aan de werkgever.

Het hier besproken koninklijk besluit voegt daar twee nieuwe bezwaargronden aan toe:

  • wanneer de onderneming onlangs voldoende maatregelen heeft genomen om arbeidsongevallen te voorkomen,
  • wanneer de situatie van een verzwaard risico het gevolg is van één of meer ongevallen waarop het preventiebeleid van de onderneming geen enkele invloed kan hebben aangezien de oorzaak ervan totaal buiten de onderneming ligt en deze laatste over geen enkel middel beschikt om het ongeval te voorkomen.
Bron: News.belgium, Fedris, Soconsult