Nieuw KB persoonlijke beschermingsmiddelen

Een nieuw KB van 17 oktober 2021 wijzigt de codex over het welzijn op het werk, wat de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) betreft. 

Juiste procedure tijdens alle fasen

De artikelen IX.2-17 en IX.2-20 worden elk aangevuld met een lid dat de werkgever ertoe verplicht erover te waken dat tijdens alle fasen van het gebruik, het onderhoud, de reiniging, de ontsmetting en de herstelling van het PBM de juiste procedure wordt gebruikt om de blootstelling aan de risico’s zo veel mogelijk te vermijden.

Meer logische aanpak 

In de nieuwe regelgeving wordt niet langer per PBM aangegeven voor welke risico’s zij bescherming bieden, maar vertrekt men vanuit de verschillende risico’s en geeft per risico weer welke PBM moeten gebruikt worden. Deze aanpak is logischer.

De Belgische wetgeving is op een aantal punten strenger is dan de Europese richtlijn (EU) 2019/1832 waarvan dit KB een omzetting is. Om het beschermingsniveau niet te verlagen, werden de in de Belgische wetgeving reeds voorziene strengere maatregelen ook opgenomen in de nieuwe bijlage van het KB.
 
In de Belgische wetgeving wordt nog steeds een opsomming gegeven van de verschillende PBM en de risico’s waartegen zij bescherming bieden.

Risicobeoordeling

Het is belangrijk te vermelden dat nog steeds op basis van de risicobeoordeling wordt bepaald of een PBM, alsook de kenmerken daarvan, ter beschikking moet worden gesteld.

Gratis webinar

FOD WASO organiseert een webinar via TEAMS om het KB van 17 oktober 2021 voor te stellen. 

💡 Volg de wetgeving op het Prebes Kenniscentrum

bron: BeSWIC