Verlenging tijdelijke cao voor corona-telethuiswerk

De tijdelijke cao over telethuiswerk die eerder door werkgevers en vakbonden werd gesloten in de Nationale Arbeidsraad, wordt verlengd tot 31 maart 2022. De cao was nodig omdat een deel van de bedrijven dat verplicht werd om telewerk te organiseren nog geen regeling of afspraak had met de werknemers(vertegenwoordigers).

Duidelijk kader

De tijdelijke cao telethuiswerk schept een duidelijk kader waarbinnen minimaal afspraken gemaakt moeten worden. Deze cao zou ondernemingen die nog geen degelijke omkadering hebben voor het telethuiswerk moet aanmoedigen om nu ten minste minimale afspraken over telethuiswerk te maken.

Goede preventieve maatregelen

De sociale partners legden ook nogmaals de klemtoon op het belang van goede preventiemaatregelen.

Het luik ‘welzijn’ verplicht de werkgever de telethuiswerkers grondig te informeren over de preventiemaatregelen die de onderneming neemt om de risico’s verbonden aan het telethuiswerk tegen te gaan.

Daarbij moet onder meer gewezen worden op de correcte inrichting van de werkpost en het belang van een degelijk scherm, maar evengoed op de psychosociale risico’s verbonden aan het telewerk.

De namen en contactgegevens van de betrokken preventiediensten moeten worden meegedeeld, met de vermelding dat de werknemer de mogelijkheid heeft spontaan de preventieadviseur-arbeidsarts te raadplegen.

Recht op deconnectie

Het recht op ‘deconnectie’ werd opgenomen in de cao. Wat is deconnectie, wat zegt de wet en wat zijn gepaste preventiemaatregelen rond deconnectie?

Lees het artikel over deconnectie in het Prebes Kenniscentrum

Tijdelijk

De cao is van toepassing op het door de overheid aanbevolen of verplichte telethuiswerk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De cao werd verlengd tot 31 maart 2022.

Zelfde werklast en voorwaarden

Net zoals in cao 85 (uit 2005, aangepast in 2008) die het vrijwillige telewerk regelt, stelt ook deze overeenkomst het principe voorop van gelijke behandeling tussen de thuiswerkers en de werknemers die effectief in de onderneming (moeten) werken.

  • Loonvoorwaarden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsduur moeten gelijk blijven.
  • Ook de werklast en eventuele resultaatgebonden elementen moeten dezelfde blijven.
  • Het telethuiswerken mag niet leiden tot het verhogen van de werklast of verzwaring van de criteria voor evaluatie.

Niveaus van afspraken

Via specifieke afspraken kunnen de modaliteiten van de arbeidsduur en de bereikbaarheid van de betrokken werknemers geregeld worden in functie van het telethuiswerk. Een werkgever mag echter niet zomaar zelf een policy uitwerken. Dergelijke afspraken kunnen op verschillende niveaus gemaakt worden:

  • individueel met alle betrokken werknemers
  • via collectieve arbeidsovereenkomst
  • via een telewerkbeleid met respect voor het sociaal overleg op ondernemingsniveau

Kosten en materiaal

Afspraken over het ter beschikking stellen van de nodige apparatuur en ondersteuning door de werkgever zijn verplicht. De werkgever moet eventuele hard- of software waarvoor de werknemer zelf heeft gezorgd ten laste nemen. Ook over de bijkomende telefoon- of internetkosten moeten afspraken worden gemaakt.

Meer informatie

Bron: NAR