Heb jij al gehoord van NAPAN, NAPED en NEHAP?

De productie van chemicaliën is doorheen de jaren sterk gestegen. Het Europees Agentschap van chemische stoffen (EHCA) heeft ten gevolge van REACH een register dat meer dan 100.000 stoffen bevat. Er zijn diverse nieuwe reglementaire bepalingen en Europese projecten om gevaarlijke stoffen te reduceren naar minder gevaarlijke stoffen (of te beperken en te verbieden).

Projecten om gevaarlijke stoffen te reduceren zijn niet alleen goed voor de mens, maar uiteraard ook voor het leefmilieu. NAPAN, NAPED en NEHAP zijn voorbeelden van dergelijke projecten.

NEHAP staat voor het Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid en werd op 3 april 2003 goedgekeurd. Het betreft projecten rond leefmilieu en gezondheid waarbij het in contact komen van gevaarlijke stoffen één van de elementen is. Voorbeelden zijn humane biomonitoring, POP, ozon en luchtverontreiniging.

NAPAN staat voor Nationaal Actieplan Plan d'Action National voor de reductie van gewasbeschermingsmiddelen. Het eerste reductieplan dateert van de periode 2012-2017 en het tweede van de periode 2018-2022. Tussen 17 januari en 20 maart 2022 loopt het openbaar onderzoek over het (derde) programma 2023-2027.

NAPED staat voor Nationaal Actieplan voor hormoonverstoorders. Van 17 december 2021 tot en met 14 februari 2022 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het (eerste) ontwerp van het nationaal actieplan hormoonverstoorders. PFAS wordt ook opgenomen in dit actieplan en er wordt ook verwezen naar de website edlist.org dat in juni 2020 werd gelanceerd door de nationale overheden van België, Denemarken, Frankrijk en Nederland, om stakeholders te informeren rond hormoonverstoorders (endocrine disruptors in het Engels).

Prenne

Op de digitale Prenne 60 vind je 1 direct betrokken en 2 indirect betrokken modules rond gevaarlijke stoffen:

  • 4/2 om 10u: Blusschuim: van fluorhoudend naar fluorvrij
  • 21/2 om 13u: De grenswaarde is al aangepast, nu al de rest nog
  • 8/3 om 13u: Risicobeheersing van gassen in importcontainers

👉 Meer informatie over de modules van Prenne 60  die je in de loop van januari en maart 2022 kan bekijken

Veiligheidsnieuws

In VN 202 verscheen er een artikel over pesticiden en biociden en in VN 212 verscheen er een artikel over begassingen.