Nieuwe generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’

Vanaf 7 maart 2022 vervangt de nieuwe generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’ de vorige versie van de generieke gids om de bestrijding van COVID-19 op het werk tegen te gaan.

Gids voor preventiemaatregelen

Dit nieuwe instrument bevat, net als de huidige gids preventiemaatregelen om ervoor te zorgen dat werknemers in veilige en gezonde omstandigheden kunnen blijven werken tijdens een epidemie of een pandemie, en dat ondernemingen niet (of zo weinig mogelijk) moeten overgaan tot een gehele of gedeeltelijke opschorting van de activiteiten.

Toekomstige epidemieën en pandemieën

De nieuwe gids is niet enkel gericht op de huidige COVID-19 crisis, maar ook bedoeld voor eventuele toekomstige epidemieën en pandemieën. Deze gids laat toe dat ondernemingen, sectoren en overheden soepel kunnen inspelen op verschillende gradaties van besmettingen met infectieuze agentia in de onderneming, de sector, of ruimer ook (een deel van) de samenleving en biedt ondernemingen en sectoren ook de mogelijkheid de maatregelen te finetunen in functie van de ondernemingscontext.

3 fasen

De gids is daarom opgebouwd uit 3 fases die kunnen worden geactiveerd op ondernemingsniveau, sectorniveau of overheidsniveau:

  1. de waakzaamheidsfase: preventiemaatregelen om een epidemie of pandemie onder controle te houden en uitbraken te voorkomen
  2. de interventiefase: strengere preventiemaatregelen omdat er sprake is van meerdere besmette personen (clusters) en er uitbraken kunnen ontstaan
  3. de kritische fase: de meest strenge preventiemaatregelen om uitbraken onder controle te krijgen en verspreiding van het infectieus agens af te remmen bij sterk verhoogde circulatie van het infectieus agens

Waakzaamheidsfase vanaf 7 maart

Vanaf 7 maart 2022 is de waakzaamheidsfase van toepassing voor de verschillende ondernemingen, tenzij  een onderneming, een bepaalde sector of een bevoegde overheid zou beslissen tot het activeren van een hogere fase.

De generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’ is, net als de huidige generieke gids, uitgewerkt door de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, in nauwe samenwerking met experten van de FOD Werkgelegenheid en de Minister van Werk.

De werkgever neemt deze bijzondere preventiemaatregelen die passend zijn in zijn onderneming vanaf de dag van de afkondiging van de epidemische noodsituatie door de Koning tot 2 maanden na de dag waarop de epidemische noodsituatie eindigt.

Ook na de beslissing tot beëindiging van de epidemische noodsituatie blijft het infectieus agens circuleren in de samenleving en blijft het mensen ziek maken. Een dergelijke nazorgfase van 2 maanden is dan ook bedoeld om te voorkomen dat er in de eindfase van de pandemie nieuwe uitbraken zouden ontstaan in de ondernemingen, die de gezondheid van - vooral kwetsbare - werknemers in gevaar zouden kunnen brengen.

Omdat er nog steeds mensen ziek worden en uitbraken kunnen ontstaan, is er ook nog steeds een grote uitval mogelijk in ondernemingen met een impact op de continuïteit van de activiteiten. Ook dat is een reden om de preventiemaatregelen in de onderneming nog een tijdje aan te houden.

Wettelijk kader

Op 10 maart verscheen het KB dat de generieke gids (retroactief) in werking stelt vanaf 7 maart.

Er wordt een art. I.2-27 in de Codex ingevoegd. Het advies 240 van de HRPBW kan je consulteren via deze link. Dit is niet te verwarren met (komt er bovenop) het KB van 28/10/2021 en de aanpassingen n.a.v. de beslissingen van het overlegcomité.

Ook op de digitale Prenne 61 van 14 maart t.e.m. 6 mei 2022 zijn er modules in het kader van de coronapandemie:

  • 14/3 om 14u: Ventilatie, luchtzuivering en filtratie: hoe begint u eraan?
  • 25/4 om 11u: Covid-19-vaccinatie: wie, waar en wanneer?
  • 5/5 om 10u: The NEW way of WORK: Leiderschap op afstand

Meer informatie