Arbeidsdeal: publicatie van de maatregelen

De wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen werd op 10 november 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In deze wet staan de maatregelen die getroffen werden in het kader van de arbeidsdeal. Met de invoering van de vierdagenweek krijgt de voltijdse werknemer onder meer de mogelijkheid om een voltijdse prestatie te leveren in 4 werkdagen in plaats van 5.

Doelstelling van de arbeidsdeal

De arbeidsdeal speelt in op de nieuwe manier van werken en beoogt 2 zaken:

  • meer flexibiliteit toestaan, zowel voor werkgevers als werknemers met het oog op een beter evenwicht tussen werk en privé
  • de werkzaamheidsgraad optrekken

Invoering 4-dagenweek

Deze wet bevat onder meer een aantal maatregelen met betrekking tot de arbeidsduur.

Zo kan de voltijdse werknemer nu een voltijdse prestatie leveren in 4 dagen (in plaats van 5) en heeft hij ook de mogelijkheid om zijn arbeidstijd te regelen volgens een cyclus over twee opeenvolgende weken

De werknemer geniet het recht om de toepassing van deze maatregelen te vragen waardoor de werkgever een weigering dient te rechtvaardigen.  De werknemer mag geen negatieve gevolgen ondervinden van een dergelijke vraag.  

Recht op deconnectie

Tegen 2023 moeten bedrijven met meer dan 20 werknemers akkoorden sluiten over het recht op deconnectie (door middel van een CAO of een wijziging van het arbeidsreglement).

Andere maatregelen

Verder omvat deze nieuwe wetgeving:

  • Maatregelen mbt variabele werkroosters voor deeltijdse werknemers 
  • Maatregelen mbt nachtarbeid in de e-commerce
  • Maatregelen met het oog op een correcte omschrijving van de arbeidsrelatie 
  • Maatregelen in verband met de activering van het ontslag 
  • Maatregelen gericht op opleiding (met onder meer een jaarlijks opleidingsplan voor elke werknemer)
  • Monitoring van diversiteit en discriminatie op de arbeidsmarkt op sectorniveau  
  • Monitoring van de knelpuntberoepen    
  • Oprichting van intersectorale fondsen voor bestaanszekerheid 

Meer informatie

Bron: FOD WASO