Betere bescherming tegen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen

In het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2023 werd het koninklijk besluit (KB) van 2 juli 2023 tot vaststelling van maatregelen ter bescherming van werknemers tegen agentia met hormoonontregelende eigenschappen gepubliceerd. Het KB treedt in werking op 28 juli 2023.

Dezelfde regels als voor kankerverwekkende stoffen

Net zoals kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen, zijn hormoonontregelaars zeer zorgwekkende stoffen. Door dit koninklijk besluit worden hormoonontregelaars opgenomen in het toepassingsgebied van titel 2 van boek VI van de codex over het welzijn op het werk. Dat wil zeggen dat, wat betreft bescherming van werknemers, voor deze stoffen nu dezelfde regels gelden als voor kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen.

Bescherming van jongeren en zwangere vrouwen

Verder worden hormoonontregelaars door dit koninklijk besluit expliciet vermeld in de bepalingen inzake moederschapsbescherming (titel 5 van boek X van de codex) en bescherming van jongeren op het werk (titel 3 van boek X van de codex). Zwangere vrouwen en hun ongeboren kinderen, en jongeren zijn immers bijzonder gevoelige risicogroepen voor blootstelling aan deze stoffen.

Nationaal Actieplan (NAPED)

Dit koninklijk besluit kwam tot stand in het kader van het Nationaal Actieplan 2022-2026 voor hormoonontregelaars (NAPED). Dit actieplan creëert een algemeen en coherent kader voor de ontwikkeling van concrete en gecoördineerde acties om de blootstelling aan hormoonontregelaars en hun gevolgen voor de gezondheid en het leefmilieu in België te verminderen.

Modules rond gevaarlijke stoffen op Prenne 67

Op Prenne 67 kan je onder meer volgende sessie van Cindy Vandecasteele volgen rond gevaarlijke stoffen:

Update CLP, REACh, e-SDS en andere regels rond gevaarlijke stoffen

Een update rond GHS (revisie xx), CLP (algemene hervorming CLP wetgeving met nieuwe indelingen, o.a. gedelegeerde verordening 2023/707/EU), REACH met nieuwe restricties, ingezoomd op de vernieuwde versie SDS format. en ad hoc aanpassingen van regels rond gevaarlijke stoffen zoals de nieuwe blootstellingsrichtlijnen.

Bovendien verscheen op 17 juli 2023 het volgende in het Europees Publicatieblad:  Verordening (EU) 2023/1464 van de Commissie van 14 juli 2023 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft formaldehyde en formaldehydebronnen

Meer informatie en bronnen

Artikel FOD Waso

Volledige tekst uit het Belgisch Staatsblad

Nationaal actieplan voor hormoonverstoorders (NAPED) 2022-2026