Een nieuw mondiaal kader voor chemische stoffen

  • 10/10/2023

Na acht jaar onderhandelen is er overeenstemming bereikt over een nieuw internationaal kader voor het beheer van chemische stoffen: het Global Framework on Chemicals. 

Uniek

Dit nieuwe kader is het enige internationale instrument dat een wereldwijde strategie definieert voor een verantwoord beheer van chemische stoffen (zowel stoffen, mengsels als artikelen) gedurende hun hele levenscyclus.

Dit kader met meerdere sectoren en belanghebbenden vormt een aanvulling op de reeks bindende internationale verdragen, zoals die over kwik en POP's (persistente organische verontreinigende stoffen).

Vrijwillig, maar essentieel

Hoewel het vrijwillig is, zal de implementatie ervan toch essentieel zijn om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Agenda 2030) te bereiken en klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en vervuiling, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, te bestrijden.

Meer informatie