Inzameling lithium-ion batterijen moet maal 7

Op 18 februari 2024 treedt een nieuwe Europese batterijverordening in werking. Eén van de ambitieuze doelstellingen van de verordening is dat België tegen 2032 bijna zeven keer zoveel lithium-ionbatterijen inzamelt als vandaag.

Lithium-ion batterijen worden gebruikt in elektrische fietsen, auto’s, laptops en smartphones. Ongeveer 80 procent van deze batterijen zit ingebouwd in apparaten. Daarom bereidt Bebat zich nu al voor om deze batterijen in te zamelen. Om deze grote uitdaging waar te kunnen maken, richt Bebat zich ook tot de overheid. De organisatie doet specifieke aanbevelingen om een gunstig kader te creëren om de leiderspositie van België op het vlak van inzameling van batterijen te behouden.

Aangescherpte doelstellingen

Onder meer door de opkomst van nieuwe apparatuur en technologieën voor mobiliteit, telewerken, energie, digitale informatie en ontspanning, is de batterijsector in volle expansie. Dat zorgt voor een aanzienlijke toename van het aandeel lithium-ion batterijen in het totale volume van batterijen die op de markt worden gebracht. Om deze evolutie in goede banen te leiden, heeft Europa op 17 augustus 2023 een nieuwe batterijverordening goedgekeurd. De verordening legt vanaf 2027 hogere en gefaseerde doelstellingen vast voor draagbare batterijen en batterijen voor lichte voertuigen.

Bebat is klaar voor de uitdaging

Met een inzamelpercentage van 59 procent overtreft Bebat vandaag ruimschoots de huidige Europese doelstelling van 45 procent. Maar om de nieuwe Europese doelstellingen te halen, zal België tegen 2032 bijna zeven keer zoveel lithium-ion batterijen moeten inzamelen. Bovendien moet de recyclagecapaciteit op Europese schaal vertwintigvoudigd worden. Dit vraagt om actie en een gunstig kader voor de ontwikkeling van de sector die instaat voor het inzamelen, sorteren en recycleren van batterijen.

Aanbevelingen voor de volgende legislatuur

Om een constructieve dialoog te stimuleren, roept Bebat de politieke partijenen beleidsmakers op om:

  • Instanties die instaan voor de inzameling van gebruikte batterijen een stabiel kader en duidelijke perspectieven te bieden.
  • Een evenwichtige intergewestelijke samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Die legt een haalbaar nationaal actiekader vast, met respect voor de bevoegdheden van de gewesten.
  • Publieke en privéactoren dichter bij elkaar te brengen om nuttige samenwerkingen te bevorderen inzake sensibilisering, inzameling en verwerking.
  • De samenwerking tussen de verschillende spelers in de circulaire economie te ondersteunen en de opkomst van nieuwe initiatieven voor het hergebruik van lege batterijen aan te moedigen.

Li-ion Batterijen op Prenne 69

Opslagkasten voor li-ion batterijen - Renée Pillen

Welke brandveiligheidsconcepten worden gebruikt voor veiligheidskasten waarbij li-ion batterijen worden opgeslagen? Zorgen deze voor nul risico? Zijn er normen hierover? Wat zeggen de PGS37? Kom er alles over te weten op Prenne 69.

Meer informatie

Inzameling lithium-ion batterijen moet maal 7 om nieuwe Europese doelstellingen te halen

Batterijenverordening in het EU-Publicatieblad gepubliceerd

Bron: Ecotips.org