Bescherming van werknemers tegen lood en diisocyanaten

Werknemers worden beter beschermd. Voor het eerst in 40 jaar heeft de EU de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan lood en de anorganische verbindingen daarvan herzien. Daarnaast zijn voor het eerst grenswaarden vastgelegd voor diiosocyanaten.

Lood

Lood kan de seksuele functie en de vruchtbaarheid aantasten en kan ook het zenuwstelsel schaden. In de aangenomen richtlijn worden de grenswaarden voor lood als volgt herzien:

  • Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling: van 0,15 milligram per kubieke meter (0,15mg/m3) tot 0,03mg/m3
  • Biologische grenswaarde: van 70 microgram per 100 milliliter bloed (70μg/100ml) tot 15μg/100ml (30μg/100ml tot 2028)

Lood hoopt op in de botten en komt langzaam in de bloedsomloop terecht. Volgens de aangenomen richtlijn zullen werknemers die een hoog loodgehalte in het bloed hebben door blootstelling vóór de omzetting van deze richtlijn, aan regelmatig medisch toezicht worden onderworpen. Zij zullen met lood kunnen blijven werken als het loodgehalte in hun bloed een dalende trend vertoont.

Ter bescherming tegen de reprotoxische effecten van lood zullen voor vrouwelijke werknemers in de vruchtbare leeftijd lagere grenswaarden (4,5μg/100 ml) gelden.

Diiosocyanaten

De richtlijn introduceert ook grenswaarden voor diisocyanaten:

  • Algemene grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling: 6µg NCO/m3 (10µg/m3 tot 2028)
  • Grenswaarde voor kortstondige blootstelling: 12µg NCO/m3 (20µg/m3 tot 2028)

Volgende stappen

De richtlijn is ondertussen op 19 maart 2024 in het Europees Publicatieblad gepubliceerd. Twintig dagen na de publicatie treedt ze in werking. De lidstaten hebben vervolgens 2 jaar de tijd om de nieuwe grenswaarden en verdere beschermingsmaatregelen op te nemen in hun nationale wetgeving.

Achtergrond

De aangenomen richtlijn wijzigt 2 andere wetgevingsbesluiten: Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene, mutagene of reprotoxische agentia op het werk, en Richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk.

Meer informatie

Bron: Europese raad