Wijziging diverse bepalingen betreffende arbeidsongevallen in de publieke sector

Diverse aanpassingen werden gemaakt binnen de diverse bepalingen betreffende arbeidsongevallen in de overheidssector. Deze wijzigingen van de Koninklijke Besluiten van 1969 en 1970 werden dan ook zo gepubliceerd in het Staatsblad van 26 april 2024.

Het koninklijk besluit van 9 april 2024 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende arbeidsongevallen in de overheidssector werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 april 2024. Dit besluit wijzigt de koninklijke besluiten van 24 januari 1969 (federale staat en deelstaten, gerechtelijke macht, onderwijs,…), van 12 juni 1970 (instellingen van openbaar nut, autonome overheidsbedrijven en publiekrechtelijke rechtspersonen) en van 13 juli 1970 (lokale sector). Het ministerieel besluit van 24 april 2024 tot vaststelling van het model van aangifte van arbeidsongeval inzake arbeidsongevallen in de overheidssector, werd ook op 26 april 2024 gepubliceerd.

Belangrijk: het medisch attest van genezing voor slachtoffers met een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minder dan 30 dagen wordt geschrapt; de procedure wordt vereenvoudigd en beter gestructureerd. Er is een overgangsregeling voorzien tot 01/12/2024 voor lopende dossiers arbeidsongevallen van vóór 01/06/2024. Deze wijzigingen zijn niet van toepassing op de Federale politie en de politiezones.

Wat verandert er?

 • Actualisering van het model van de aangifte van een arbeidsongeval
 • Verduidelijking functie en minimale gegevens van het medisch attest van eerste vaststelling toegevoegd bij de aangifte van een arbeidsongeval
 • Verduidelijking van de werkgever die het arbeidsongeval in de Franstalige onderwijssector beheert
 • Modernisering van de methodes om de verschillende documenten door te sturen
 • Schrapping van het medisch attest van genezing
 • Verduidelijking van het bindende karakter van de conclusies van de geneeskundige dienst tegenover de werkgever
 • Betere inachtneming van de hypothese van het overlijden van het slachtoffer in alle fasen van de administratieve procedure
 • Het aanvangspunt van de uitwerking van de herziening, de jaarlijkse bijslagen wegens verergering en de jaarlijkse overlijdensbijslagen is niet langer administratief, maar medisch

Meer informatie

 • Meer details over deze wijzigingen vind je op de website van FOD BOSA. Je kan er ook een FAQ raadplegen.
 • De vernieuwde pagina's met de gewijzigde maatregelen zullen ten laatste op 1 juni 2024 op de website van Medex gepubliceerd worden. 
 • Je kan het nieuwe model voor de aangifte van arbeidsongevallen nu al op de website van FOD Volkgezondheid raadplegen. 
 • Bijvragen kan je een mail sturen naar: medex_AO@health.fgov.be
Bron: FOD Volksgezondheid