Van arbeidsgeneesheer naar arbeidsarts

Koninklijk besluit van 27 juni 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Codex

Het KB van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wordt in lijn gebracht met de nieuwe codex welzijn op het werk. In de afdeling rond re-integratie van dit KB (art. 215 octies tem sexiesdecies) worden de verwijzingen naar het KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht in overeenstemming gebracht met verwijzing naar de codex welzijn op het werk nl boek I, titel 4.  De nieuwe Codex welzijn op het werk is in werking getreden op 12 juni 2017. Dus deze aanpassingen treden ook vanaf deze datum in werking.

De oorspronkelijke verwijzing naar re-integratie gebeurde met een KB van 8 november 2016. In het toenmalige KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht gebeurde de opname van de bepalingen van re-integratie met het KB van 28 oktober 2016. Deze beide KB’s werden op 24 november 2016 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en vormden toen het sluitstuk van de re-integratie

Geneesheer wordt arts

Naast de verwijzing naar de codex in de afdeling rond re-integratie wordt ook in het volledige besluit de term "geneesheer″ telkens vervangen door het woord ″arts″. Zo wordt arbeidsgeneesheer dus arbeidsarts. Deze bepalingen treden in werking vanaf 1 januari 2018.

In het verleden waren in andere toepassingen de term “geneesheer” al vervangen door “arts” zoals in de Orde der Artsen.

In werking

Dit KB treedt in werking 10 dagen na publicatie in het B.S., dit is op 19 juli 2018, maar gezien het in overeenstemming wordt gebracht met de nieuwe codex welzijn op het werk, is de echte datum van inwerkingtreding deze van de codex, dus 12 juni 2017.

Meer informatie

Download het KB